King Goodwill Zwelithini’s Address to the House at the Opening of the KwaZulu-Natal Legislature on 26 February 2015

INKULUMO YESILO EKUVULWENI KWESISHAYAMTHETHO SAKWAZULU-NATAL, MHLA ZINGAMA 26 KUNHLOLANJA 2015, EMGUNGUNDLOVU

INdlunkulu yonke ekhona namuhla

Ndunankulu, Mhlonishwa Senzo Mchunu

Abaphathiswa bemiNyango eyahlukene

Amakhosi nezinduna zeZizwe ezahlukahlukene

Abaholi bamabandla

Abelaphi bendabuko

Abaphathi bezimboni

Abezindaba

Sizwe sonke ngiyanibingelela

Kuhlale kuyintokozo ukuba phambi kwenu uma kuqala unyaka noma isigamu esithize sesiShayamthetho. Njengokulawula koMthetho-sisekelo wezwe, le Ndlu ingubuso bentando yabantu ngoba nonke njengoba nilapha, kungakhathalekile ukuthi izibalo zenu zingakanani, nilapha ngenxa yezifiso zabantu bakwaZulu-Natal. Ubukhona benu ngabanye ngabanye kuwubufakazi bokuthi inqubo yentando yabantu ikhona, nokuthi futhi isigxilile kwaZulu-Natal.

Yize namuhla, njengaminyaka yonke sikuthokozela ukuvulwa kwale Ndlu, ngakolunye uhlangothi siyakukhumbula lokho okwenzekile kulezi zinyanga ezedlule esifundazweni sethu nakulabo esibaziyo. Ezinyangeni ezedlule isifundazwe sihlaselwe yizehlo ezihlobene nokuguquguquka kwesimo sezulu, ezishiye kweminye imizi nemiphakathi kukhalwa. Sisizwile isililo kuzo zonke izingxenye zesifundazwe, ikakhulukazi lesi esibikwe endaweni yaseMelmoth lapho amabhungu amabili elimale khona. Kube njalo nakwaNongoma.

Nale Ndlu ehloniphekileyo ilahlekelwe ngamalungu ayo aqavile okungoMhlonishwa Stanley Dladla obemele i-National Freedom Party noMhlonishwa uMtholephi Mthimkhulu obemele i-African National Congress. Egameni leNdlunkulu, uBukhosi kanye nesizwe, ngidlulisa ukudabuka kwami emindenini nakumaqembu alahlekelwe.

Ngiselapho ngiyafisa ukubonga yonke imizamo eyenziwe ukuba imizimba yabakuleli ababhubha ezweni laseNigeria ibuyiswe ekhaya. Lesi kwaba yisibalo esiphezulu sabantu bakuleli abalimalela ngaphandle kwemingcele kungaphakwempi. Njengoba nganxusa enkulumweni yami engayethula kwaDukuza ngoMandulo nyakenye, sekwenziwe konke, kuyobaluleka ukuba ligcinwe isiko lokuba laba abasilahlekelayo balandwe ukuze sigweme lokho okungaba ngumkhokha.

Umphefumulo wami uhlale ukhathazeka nxa ngizwa ngokuhamba emhlabeni kwabantu abasebancane. Ngasekuqaleni kwalo nyaka ngiphatheke kabi uma ngizwa ngokulimala kanye nokushona kwezingane ezincane ezingozini zezimoto. Emindenini yalezo zingane ezihambe ngezingozi lapho ziya noma zibuya ezikoleni, ngithi duduzekani , kuzodlula.

Somlomo,

Esikhathini esingangesonto lesi sifundazwe siphinde salahlekelwa yisigomagoma emkhakheni wezemfundo, uMnuz Felix Mshololo obenguThishanhloko kwesinye sezikole ezinemiphumela emihle minyaka yonke, iMenzi High School eMlazi. Nalapho sidlulisa ukudabuka emndenini, ngiphinde futhi ngithathe leli thuba lokuba ngibonge wonke umuntu onguthisha KwaZulu-Natal engaziyo ukuthi yize njalo sihlale sibathela ngodaka njengabazali nomphakathi, kepha umsebenzi wabo abawenza ngaphansi kwezimo ezinzima selokhu kwathi nhlo, ungowokwakha isizwe – Siyabonga niyisibani sezwe.

Okube kubi ngasohlangothini loBukhosi wukuwa kwezihlangu zobukhosi, amakhosi ezizwe, nokube yisibalo esibe sikhulu kakhulu. Kulo nyaka wezimali ka-2014-2015 kuwe izihlangu eziyishumi nanye. Lapha kulale izinsizwa, izinsika zamasiko kanye noBukhosi. Amadela mzimba uqobo lwawo, omabizw’asabele. Ezizweni zonke kanjalo nemindeni ngithi konke kuyadlula ngoba eBukhosini umuntu akafi, uyebuza nje. Nginesiqiniseko sokuthi imvelo iyophinde futhi ngomuso isinike abanobuhlakani nesibindi njengabo.

Somlomo

Uma ngabe siyisizwe esiqaphelayo, lezi zehlo esengizibalule ngenhla kumele ngabe zisinika ithuba lokuzibuza imibuzo enzima njengokuthi kungani kuhamba abancane bethu, amakhosi ezizwe, amalungu esiShayamthetho nezingqalabutho emikhakheni emqoka? Lapha kumele sizibuze ukuthi kukhona yini esingakufunda kulokhu osekwehlile, noma okumele sikwenze ukugwema ezinye zalezi zehlakalo? Ngasohlangothini loBukhosi, simi ngomumo ukulekelela uma sekufika kuleso sigaba.

Malungu ahloniphekileyo

Njengoba ngikubalulile ekuqaleni kwenkulumo yami ukuqonda kwami ubumqoka bale Ndlu, kuyisifiso sami ukuba nani niliqonde futhi namukele ijoka enilethweswa wukuba ngamaLungu ale Ndlu. Lokhu ngikubalula ngoba ngicabanga ukuthi isifungo enasenza siyaniphoqa ukuba phakathi kokunye ningagcini nje ngokushaya imithetho kepha umthetho wezwe ukubeka kini ukuba niphinde niqaphe, futhi neluse izivumelwano kanjalo nokusebenza kukahulumeni, kanye nokusetshenziswa kwemali yabakhokhi bentela.

Ukuze nginikhulule ngivumeleni ngenze izibonelo zezinto engicabanga ukuthi kumele nizisukumele, nibuke ubuqiniso bazo kungakhathalekile ukuthi ngubani noma ngobani abathintekayo. Esigabeni sokugcina sokuphela konyaka ka-2011 elinye lamaphephandaba angeSonto labika ukuthi kunuka santungwana ngokusetshenziswa kwezimali eMnyangweni obhekelele iNdlunkulu. Lezi zinsolo, ngokwami, zazibucayi kakhulu, kungakhathaleki ukuthi ziqondiswe eNdlunkulu nokwangenza ngakhipha isimemo esivulekile kumaLungu eSishayamthetho okubandakanya iKomiti elibhekelele izimali kanye nalelo elimiselwe ukubheka ukusebenza kweHhovisi likaNdunankulu. Isimemo sasithi ake nizobona ukuthi ngabe lokhu izisebenzi ezikubika emakomitini kuyahambisana yini nalokhu okwenzeka eNdlunkulu.

Kulishwa ukuthi namanje alikho ikomiti eselike lasamukela isimemo sami. Emasontweni amabili edlule iphephandaba lesiNgisi eliphuma nsuku zonke libike ukuthi isikhulu esiphezulu eHhovisini lika-Ndunankulu sibikele ikomiti ukuthi sona sikhokhela abantu abathize abasebenza eNdlunkulu bengenawo amakhono. Nalapho ngikhiphe isimemo sokuthi kekuphinde kuzobhekwa ngoba nami ngiyafisa ukuzibona lezi zisebenzi, ngizwe futhi ukuthi konje kwenzeka kanjani ukuthi umuntu aze aqashwe, anikwe ngisho inombolo yomholo kuthiwe useyisisebenzi kepha kwaziwa ukuthi akawazi umsebenzi awuqashelweyo? Impela ngiyazibuza ukuthi le Ndlu yona ithule ithini nxa kwenzeka le migilingwane futhi labo abaqashayo nabaholelayo bezivumela bona kule Ndlu ukuthi ziwadla belindile beyizikhulu? Nakulo nyaka malungu aHloniphekileyo ngisanimema ukuba nizinike isikhathi nize eziGodlweni, nibuke izakhiwo, nibale izisebenzi lezo bese nenza umsebenzi wenu njengokulandisa koMthetho-sisekelo wezwe.

Olunye udaba oluthinta le Ndlu wudaba loMnyango kanjalo neSikhwama esibizwa nge-Royal Household Trust.

Somlomo

Kuhlale kusimangaza ukuzwa izinkulumo nemibhalo ethi kunesamba esithize esiyizigidi, eziza kimi. Le Ndlu ingofakazi bokuthi akekho owake weza kimi noma walunguzisa iNdlunkulu ukuthi konje nxa naba izimali lezo nizaba kanjani. Namuhla le Ndlu iphawula ngokungasebenzi koMnyango ne-Trust nje akekho nowake wenza kimi ukuzongazisa ukuthi ngubani oseqashiwe nozohola uMnyango noma i-Trust. Nami njengawo wonke umuntu ngizwa nje ngomana lapha sikutshele ukuthi sekunomuntu, nalapho uma ngibe nenhlanhla, kepha okuvame ukungenza wukuthi ngizwe kabanzi ngomuntu loyo esehamba ngoba esegile imikhuba. Laba ngabantu abahola izindodla zezimali okungabuzwa ukuthi ngabe bayawenza yini umsebenzi abawuqashelweyo, kubuzwa kithi thina okuthiwa bazosilekelela.

Inselelo engiyinika le Ndlu ngeyokuthi iphenye kabanzi ukuthi laba bantu okuthiwa baqashwa ukuzolekela mina konje bahola malini, nokuthi basebenzisa malini? Le Ndlu ayinekele abantu amagama abantu laba okuthiwa baqube lapha eNdlunkulu, nokuthi konje baqashwa ngubani nokuthi kuzwakale nini ukuthi kabawazi umsebenzi?

Malungu aHloniphekileyo ale Ndlu

Ngiyaninxusa ukuba nenze umsebenzi wenu ngaphandle kokubheka ukuthi inkohlakalo ikhonjwaphi, qalani kulo iHhovisi leli okuthiwa lakhelwe ukusiza mina. Ngokuhlonipha umthetho wezwe, angifisi ukuba ngizithole sengiphendulana nabantu abakhomba iSihlalo ngomunwe, kepha kuwumsebenzi wami ukuthi uma kukhona okuzama ukugcolisa iSihlalo ngingathuli, ngoba lokho kusuke kungathuki nje mina ngedwa, kepha uZulu osenhlabathini nalowo osadla anhlamvana.

Ngiselapha ngiyafisa futhi ukuba le Ndlu ingabi namahloni ukuba nenkulumo-mpikiswano eyakhayo mayelana nezinqumo ezathathwa eminyakeni engaphezu kwamashumi amabili edlule kanjalo nalezo ezathathwa yile Ndlu. Iqiniso lithi kukhona isivumelwano okwangenwa kuso mayelana nendima engadlawa wuBukhosi bakwaZulu ekuqinisekiseni ubunye, ukuthula kanye nentuthuko. Lokhu ngithi angikuphawule ngoba ikhona ingozi yokuthi abantu bakhulume nje bengawazi umlando. Abanye baze benze iphutha lokucabanga ukuthi ngokuba khona kwethu njengoBukhosi siyenzelelwa noma siludibi nje.

Somlomo

Esivumelwaneni esabakhona nabaholi kanye namaqembu ezombusazwe eNingizimu Afrika kanye naKwaZulu-Natal, uBukhosi lobu engiyinhloko yabo bazibophezela ukuthi buzoba sekhaleni lezinhlelo zokuletha nokuzinzisa ukuthula nokubuyisana. Nembala kule minyaka engamashumi amabili, uBukhosi bubhule imililo eminye ebikwayo kwabezindaba eminye engabikwa. Lena yimililo yokulwa phakathi kwezizwe, amaqembu ezombusazwe kanye nasembonini yezokuthutha. Lokhu kungenzeka komunye umuntu kungabi mqoka, kepha kungenxa yale mizamo abantu balesi sifundazwe sebelala bakhululeke. NjengoBukhosi, siyasebenzisana nenhlangano eyengamele ukhetho kuleli i-Independent Electoral Commission (IEC). Siyasebenzisana futhi nohlaka olumele bonke abaHoli bezeNkolo kwaZulu-Natal ukubhula imililo ngokuya kubantu kanye nangemikhuleko. Namakhosi ezizwe ejutshwe wubuKhosi aneqhaza elimqoka ekuthungeni kuhlanganiswe izwe eselahlakazwa wudlame. Ngikhuluma nje, ithimba lamakhosi ngaphansi kwesakhiwo soBukhosi lizophikelela eGoli ukuyobhula umlilo ofufusayo emahhostela nokungathi nxa ungabhulwa, ukapakele kulo lonke elaseGauteng nalapha KwaZulu-Natal. Konke lokhu sikwenza ngoba sazibophezela emgomweni wokuthula nasekubekeni phambili intuthuko yabantu.

Somlomo

Lezi zinhlelo asizenzi nje kwaboHlanga kuphela, kepha siyakwazi ukuhlanganisa amasiko, izinkolo kanjalo nezizwe ezahlukene. Isibonelo nje, ngokubambisana nabe-Sivananda World Peace Foundation, sisabalalisa izifundo, umoya wobunye, ukuhloniphana kanye nokubuyisana. Lokhu kubambisana kunezithelo ezinhle kakhulu ngoba imiphakathi yethu isikwazile ukusuka ekubekezelelaneni yaya ekwamukelaneni. Asigcini lapho kodwa futhi siba nemihlangano ehlanganisa abalimi, imiphakathi kanye namakhosi ezizwe. Lokhu kumqoka ngoba umlando wethu wasibeka endaweni embi lapho kukhona ukubhekana ngeziqu zamehlo phakathi kwemiphakathi eyahlukene uma kuziwa odabeni lomhlaba. Okunye esazibophezela kukho wukuba sekhaleni lentuthuko. Sekungumlando ukuthi ngonyaka ka-2012 ngethula kule Ndlu uhlelo lweNgonyama Rural Development Forum nokuthi kuwo lowo nyaka inhlangano ye-African Union ngaphansi kohlelo lwe-NEPAD yanginxusa ukuba ngibe ngomunye wabasunguli be-African Rural Development Forum, eyayithathisela kwi-Ngonyama Rural Development Forum. Emhlanganweni we-NEPAD owawuse-Benin, ngamema uNdunakulu wesiFundazwe ngaleso sikhathi, uDoktela uMkhize, nokwathi ngenxa yokuxineka, wathumela uMnuz Nhlanhla Ngidi onguMqondisi-Jikelele.

Okwaba yishwa lapha, wukuthi emuva kokwenza lokho engangicabanga ukuthi kulungile, nginesiqiniseko sokuthi siyahambisana nohulumeni odabeni lwentuthuko yezindawo zasemakhaya, njengokuvumelana kwethu, kwabe sekuqhamuka izinhlaka ezimbili lapho uhulumeni esekubona kuwubuhlakani ukuba nezinhlaka ezimbili ezilima ngokwehlukana.

Ukuqhamuka kwalezi zinhlaka zakamuva kwafekelisa imizamo engangiyenza ngokwazi lesi sifundazwe sami. Ne-Ngonyama Rural Development Forum eyayihlanganisa wonke amakhosi athintekayo ngoba phela lezi zindawo okukhulunywa ngazo zingezoBukhosi yabe isiphenduka ikheswa nalapho sasesinukwa ngokuzenza uhlaka lwesine lukahulumeni, okuyinto eyaba buhlungu yadumaza kakhulu. Lokhu ngikubalula, hhayi ngoba nginenhloso yokuphoxa, kepha ngizama ukuveza ukuthi isinqumo sikahulumeni sokuqhamuka nolwakhe uhlelo olwehlukile asuke kulolu olunabantu abathintekayo nayeyingxenye yokucatshangwa nokusungulwa kwalo, kusidalela inkinga. Nanamuhla sisebenza ne-NEPAD ohlelweni oluvunywe ngoMengameli base-Afrika abebehlangene e-Addis Ababa ngoMasingana, kepha uhulumeni naye ngakolunye uhlangothi wenza okwehlukile. Njengoba sisebenzisana ne-NEPAD Climate Change Fund, siqwashisa amakhosi kanye nezizwe ngesimo sokuguquguquka kwesimo sezulu, sikwenza sazi kamhlophe ukuthi abantu abathinteka kakhulu yilaba abasezindaweni zethu.

Somlomo

Kuyisicelo sami ukuthi kungabi khona ukuncintisana phakathi kukahulumeni kanye noBukhosi. Asikho isidingo salokho ngoba ukwenza njalo kuchitha isikhathi nemali ngokungenasidingo. Lokhu kuncintisana engaziyo ukuthi kuyenzeka lapho kukhona abanuka uBukhosi ngokuthi sebuzenza uhulumeni, kunengozi yokudida abantu okungabe bayazuza ngalokho esikwenzayo egameni labo. Njengoba ngasho ngonyaka odlule kanye nango-2012, amakhosi amele intuthuko. Akekho ongakuphikisa ukuthi iningi lezikole kulesi sifundazwe zakhiwe yiwo amakhosi nemiphakathi yawo. Lokhu nje kukodwa kukhomba khona ukuthi uBukhosi lobu bunombono futhi buyadinga ukunikwa indlebe kulokho okubuphakamisayo.

Ndunankulu Macingwane

Kulesi sigaba ngiyafisa ukukhuluma gqo kuwe kanye nakuhulumeni wakho. Angiqale ngituse ukusebenzisana esiba nakho nxashana kunemikhosi yesizwe efana nalowo omkhulukazi woMhlanga oba minyaka yonke. Iningi liyavumelana ukuthi lomkhosi usukwelinye izinga hayi kuphela nxa kuyiwa kwezokuvakasha kepha nasekuqinisekiseni ukuthi lokho okungamagugu ethu akushabalali. Njengoba ngihlale ngikubalula kubo bonke abaphathiswa abasuke belusa ukwenzeka kwalo mkhosi, ngomkhosi woMhlanga sihleli phezu kwegolide elingakwazi ukuhlanganisa ukuvikelwa nokuqhakambiswa kwamasiko kanjalo nokudala amathuba emisebenzi ikakhulukazi kulabo abangamaciko emsebenzini yezandla. Empeleni kungenxa yalombono ngazijuba ngaya kuhulumeni kazwelonke nganxusa ukuba azosilekela ekuthuthukiseni ingqalasizinda ukuze lomkhosi ube yimpendulo nasezinkingeni esibhekene nazo manje njengakho nje ukuswelakala kwamathuba emisebenzi.

Ngiyafisa futhi ukutusa ukusebenzisana okuhle noMnyango wakwa Cogta lapho senza umsebenzi omkhulu wesiko lapho ngibeka khona amakhosi ezizwe. Okwenzeka kule minyaka kuyaveza ukuthi nembala nxa sibambisene akukho okungasehlula. Ngiyazi ukuthi ngikhuluma egameni lamakhosi ezizwe lawa esesedlule kuwo uma ngidlulisa ukubonga kwizisebenzi zomnyango kanjalo naku Mphathiswa uDube –Ncube .

Ngiselapho ngiyafisa ukuncoma uMnyango wezempilo ngokuba kule minyaka nje embalwa ngavuselela umkhosi woSwela ude useduze kwami. Iqiniso lithi kulesi sifundazwe asikafelwa muntu nje kungenxa yokusebenzisana esinakho noMnyango wakho Dinangwe.

Somlomo

Maphakathi nenkulumo yami ngiphawulile ngokubambisana esibe nakho ne IEC. Lokhu kubambisana bekungeke kube nezithelo ezitheni ukube besingekho isandla nokungenelela kuka-Mhlonishwa uWillies Mchunu obengumabizwa asabele uma kukhona esikhala ngakho. Ngiyakhumbula nje ukubambisana okwaba kuhle noMnyango ngesikhathi senza isiko lenhlambuluko nengabe sengidabuka ukuzwa ukuthi enye yezinsizwa owawufolosa ngayo kulowo msebenzi Macingwane, uMnuz Ronnie Bhengu owayeyinhloko yoMnyango yabe isisishiya emhlabeni.

Ngiyafisa futhi ukubonga eMnyangweni engicabanga ukuthi awunakekile kepha owenza umsebenzi oncomekayo. Lona nguMnyango wakwa Social Development. Ndunankulu ingalo yalo Mnyango inde ifika lapho kungafiki muntu khona ngoba ixazulula izinkinga eziqondene nabantu ngqo. Kuyasithokozisa ukuhlale sizwa futhi sibona ukuthi lo Mnyango uyaqhubeka nokufinyelela ezindaweni zakobantu , uthinte nezimpilo zabantu basemakhaya kanye nabadala. Ngiyafisa ukuwugqugquzela lo Mnyango ukuba usondele kakhulu kulabo bethu abaphila nokukhubazeka ngoba ziningi izinkinga ababhekana nazo. Kanti esizweni sonke nje, ngiyanxusa ukuba siqikelele ukuba labo bethu abaphila nokukhubazeka nabo bangasali ngaphandle uma sekufika ezibonelelweni, isibonelo nje, odabeni lwemisebenzi kanye nezindlu.

Ngisekulo udaba lwezindlu ngiyafisa ukubonga okwenziwa nguhulumeni yize siyizwa imibiko yasebegila imikhuba. Iqiniso lithi lokhu okwenziwa nguhulumeni kokuhlinzekela abantu ngezindlu kuyinto enkulu neyinqabakutholwa kuleli lakithi. Siyawugqugquzela uMnyango obhekele ezezindlu oholwa ngu Mhlonishwa u Ravi Pillay ukuba ungadikibali ekwenzeni okuhle.

Udaba lwezolimo lumqoka kakhulu emnothweni kanjalo nasekukhiqizeni ukudla okwanele. Yingakho ke Mhlonishwa Xaba umsebenzi wakho umqoka. Ngonyaka owedlule kule-Ndlu ngizibophezele ukusebenzisana nawe hayi nje kuphela njengomlimi, kepha ngoba ngiyazi ukuthi okuphetheyo kumqoka kangakanani. Yebo, kusemandleni akho ukuba uhlanganise abalimi abamnyama nabamhlophe ekuthini babe nombono owodwa. Kukuwe futhi ukuthi uqinisekise ukuthi kuyalinywa izwe liba luhlaza nokuthi kube khona intuthuko ebonakalayo ezindaweni zasemakhaya. Kepha njengoba ngihlale ngikusho kuwe nakozakwenu lokho ungakwenza kangcono uma ungasondelana noBukhosi kanye namakhosi ezizwe nokuyiwo ahlala nabantu okumele bahlomule.

Akuyona imfihlo ukuthi umhlaba okuthiwa ngowasemakhaya kanye nabantu laba okumele bathuthukiswe batholakala ezindaweni zoBukhosi . Kungalesi sizathu Nonkosi nanamuhla ngisasho ukuthi asihambe ndawonye ngoba iminyaka emihlanu le mincane kanti izinkinga zinkulu nawe uzifice zikhona. Isisho sase Afrika esithi ‘ nxashana ufuna ukuhamba ngamandla hamba wedwa, kepha uma ufuna ukuhamba ibanga elide , hamba neningi’ simqoka lapha kwezolimo yikho ngithi kasihambe ndawonye ukuze amaphupho akho, akahulumeni nawesizwe aphumelele.

Umnyango wakho Ndiyema umqoka ekuthuthukisweni komnotho wakwaZulu-Natal. Imizamo yakho siyayibona futhi siyakutusa kulokho nokwenzayo. Kuyisifiso sami ukuthi kube khona ukucabanga nzulu ngokuthi konje kungenziwani ukuze izindawo ezifana namalokishi nazo zithuthuke. Esikubone kwenzeka lapho kunokushayisana phakathi kwabokufika kuleli kanye nezakhamuzi, ikakhulukazi ezindaweni zasemalokishini azungeze iTheku zibikezela inkinga, zikhonga okusina kusijeqeza. Yize kukhona ubunswelaboya , iqiniso lithi ezinye izikhalazo nesililo zisukela kwezomnotho wendawo. Osomabhizinisi emalokishini bazibona benganakiwe babuka futhi nokuthi imithetho yezwe kayibavikeli.

Ngiyakunxusa ke Ndiyema yize ngazi ukuthi usuziqalile izinhlelo zokuba nabasemalokishini babe yingxenye yokuthuthuka komnotho, iqiniso lithi kusekuningi okumele kwenziwe. Njengobukhosi sikhona ukukwelekelela ngoba siyakholelwa ekuthini ukuthula kudala intuthuko.

Ndunankulu

Ngiyazi ukuthi nino Mhlonishwa uNkonyeni imfundo isemithanjeni yenu njengabantu abangothisha. Ngakho ngiyakuqonda ukudumala enaba nakho ngemiphumela kaMatikuletsheni yanyakenye engabanga sezingeni lalokho enanikuhlelile. Sonke sadumala kepha ukuphawula nokungenelela kwenu kwasinika ithemba lokuthi lokhu bekuyisikhinsi nje, okuhle ngokuzayo. Siyawubonga umbono eninawo ngezemfundo kulelisi sifundzwe futhi sinyanxusa ukuthi kube khona ukusebenzisana phakathi kwenu izinyunyana kanye nabazali. Kumalungu ezinyunyana kanye nabazali umyalezo wami uthi akekho uhulumeni ongaphumelela yedwa kwezemfundo, uyaludinga usizo lwethu sonke. Noma ngabe kanivumelani ngokuthile, kepha sonke kulo nyaka asenzele ingane le esifisa ukuba ibe yisakhamuzi esiqotho nesicije ngolwazi ngomuso. Nani zingane, yazini ukuthi lokhu eninikwa khona kuyisipho esedlulayo. Sibambeni nisivikele ngoba njengazo zonke izinto ezikhona emhlabeni isikhathi enikuso sizodlula.

EMnyangweni obhekele ezezimali ngithi qinisani amatomu, niqinisekise ukuthi indibilishi nendibilishi ekhishiwe yenza umsebenzi okuvunyelwene ngawo. Yazini ukuthi uMnyango wenu umi phakathi kwehlazo lapho isifundazwe siphenduka indawo yamaqola kanye nesifundazwe esikwaziyo ukusebenzisa imali ngokuyikho nangobuqotho

Kuwe Macingwane ngenza njengoba ngenza kulabo abakwendulele kwesobuNdunankulu besiFundazwe. Ngelula isandla sokusebenzisana phakathi kukahulumeni, uBukhosi kanye namakhosi ezizwe. Njengomuntu okade eyihamba le ndlela ngiyazi ukuthi kulukhuni kanjani ukwenza wonke umuntu ahlale eneme. Ngethemba uyawakhumbula amazwi engawadlulisa ngosuku lokubekwa kwakho ezinkundleni i “Harry Gwala” . Ngizophinda engakusho ngalelo langa uma ngithi, yenza lokho okungumnikelo wakho esizweni, ukwenze ngawo wonke amandla onawo. Njenge Nkosi yakho ngiyokweseka kulokho okuhlose ukuthuthukisa isizwe. Uma ubona ukuthi akuhambi kahle thela inkalivasi , xosha abangasebenzi , uqashe abawenzayo umsebenzi. Yazi ukuthi iminyaka emihlanu mincane, nciphisa imihlangano ngoba uhulumeni ohlangana njalo awuvamile ukuphumelela kunalokho ugcina uzivumela uphinde uziphikise ngezinto ezisobala.

Macingwane

Awusekho umhlangano odingekayo ukuyodingida okufunwa ngabantu ngoba usizi lwabo luyaziwa. Osekusele yikuthi kule minyaka esele kuhlangatshezwana kanjani nakho. Ngoba phela Macingwane isisu esilambileyo asazi futhi asihloniphi mthetho. Kuyodingeka-ke ukuthi kuphakanyiswe izinyawo ekuhlangabezaneni nezinselelo sonke esizaziyo ukuthi zikhona.

Somlomo

Uma sengiphetha, ngiyafisa ukubalula nje okuthile engibona ukuthi kuyoba kuhle ukuba le Ndlu ikwazi. Mhla zintathu kuNtulikazi 2014, oNdini ngethule umkhankaso wokufaka isicelo esihlangene sikaZulu sokubuyiselwa umhlaba. Lolu daba luphenduke undabamlonyeni kuleli likaMthaniya nangaphandle. Ngiyafisa ukukuqopha ukuthi lokhu asiguquki kukho, impela sizosifaka isicelo. Siyathemba ukuthi uma kukhona ongavumelani nathi uyokwenza njengoba nathi sizokwenza, alandele imigudu yomthetho ebekelwe wonke umuntu. Kulabo abasisolayo kwesikwenzayo, sithi cha uZulu njengazozonke izizwe, unelungelo lokuba nomhlaba. Njegobukhosi asithandi ukubona ezinye izizwe zihlala emiqashweni lapha emapulazini, ngakho siyathemba ukuthi phakathi kwezinto isicelo sethu nxa siphumelela esiyozenza wukuqinisekisa ukuthi lapha KwaZulu-Natal kayikho inkosi noma isizwe esiqube emapulazini. Kithi njengoZulu umhlaba uyikho konke, ungumama nobaba. Emhlabeni yilapho sakha khona imizi sondle khona nemfuyo yawo baba. Emhlabeni yilapho kwakhiwa khona ingqalasizinda ezolekelela thina kanti futhi kusemhlabeni lapho sifihla khona amathambo abathandiweyo bethu. UZulu kanye noBukhosi bunqunu ngaphandle komhlaba ngakho kasingasolwa nxa sizigqokisa, ngoba okwamanje sinqunu, sinjalo nje siyagodola.

Malungu aHloniphekileyo

Unyaka ka-2015 ungomqoka kakhulu kithi njengoBukhosi. Ukulahlekelwa kwethu ngamakhosi amaningi kusishiya nenselelo yokwakha kabusha. Kungalesi sizathu nginxusa ukuba niqhamuke nemicabango yokuthi singalithuthukisa kanjani iphupho esinalo lokuba nesikhungo sokuqeqesha amakhosi. Lesi sikhungo esengisethe ngokuthi yi-King Bhekuzulu Institute, sakhele ekolishi elidala elalibizwa ngayo iNgonyama engizalayo. Iphupho wukuthi lesi sikhungo singagcini nje ngokuqeqesha amakhosi alapha KwaZulu-Natal kepha kuncele amakhosi akuyo yonke i-Afrika. Kulo nyaka sizoqala sibonisane, siphinde sazise nomphakathi ngesidingo saleli kolishi nesethemba ukuthi nani niyovula isikhala ukuze nikwazi ukuthola ithuba lokwazi ngokwenzakalayo.

Malungu aHloniphelileyo

Ngiphetha ngokuneluleka ukuthi njengoba niya okhethweni nje ngonyaka ozayo kumqoka ukuthi niziphathe kahle futhi nigweme ukukhuluma amazwi angase avuse uhlevane kubantu. Yamukelani ukuthi kulilungelo labantu ukuba bakhethe labo abazobahola. Ningabaphoqi ngokubasongela noma nibahehe ngezinto obekuvele kumele bazithole njengezakhamuzi. Njengobukhosi sizoqhubeka sisebenzisane ne IEC ekuqinisekiseni ukuthi konke kuhamba kahle ngoba ukhetho noma yiluphi akumele lusho ukufa kubantu kepha kumele lusho ukuphila kangcono, intuthuko nokugxiliswa kwentando yeningi.

Ngiyabonga

Comments

comments