ISISHAYAMTHETHO 2016

INKULUMO YESILO EMCIMBINI WOKUVULA ISISHAYAMTHETHO SAKWAZULU-NATAL NGOMHLA ZINGAMA-23 KUNHLOLANJA 2016
Somlomo
Ngonyaka wezinkulungwane ezimbili neshumi nanhlanu le Ndlu ilahlekelwe ngamalungu ayo amabili abesemkhatshubomvu. La malungu bekunguMhlonishwa uMtholephi Mthimkhulu obemele iqembu elibusayo kanye noMhlonishwa uLionel Mtshali obemele iqembu eliphikisayo nowayenguNdunankulu KwaZulu-Natal. Kangingabazi ukuthi ukuwa kwala malungu ahloniphekileyo akuphazamisanga nje kuphela ukusebenza kwale Ndlu noma amaqembu abo, kepha kwaba njalo nasemindeni yawo. Yikho namuhla egameni loBukhosi kanye nabaKwaZulu-Natal ngidlulisa ukubonga emalungwini emindeni yabo ngokusiboleka bona isikhashana. Ubukhona babo kule Ndlu bekuyisithako esimqoka ekuqiniseni izinhlaka zokuphatha kanjalo nokubusa esiFundazweni sethu. Siyabonga.
Ngiselapho ngiyathemba Somlomo iHhovisi lakho ngeke lisenzele phansi ngokuthi lingayiqophi imisebenzi yala mulungu engikhuluma ngawo kanye nalawo asalandulela leli kanye nalawo asathatha umhlalaphansi noma aya kweminye imikhakha. Kungayishwa ukuthi izizukulwane ezizayo zingawazi umlando namagalelo afana namalungu ale Ndlu angasekho afana noMhlonishwa uDumisani Makhaye, uMntwana uGideon Zulu, inkosi uHulumende Gumede, inkosi Khayalethu Mathaba, inkosi uMhlabunzima Hlengwa, uMhlonishwa uJoseph Dududu Mkhwanazi, uMhlonishwa u-Amichand Rajbansi kanye noMhlonishwa uMfundisi uCelani Mthethwa.
Kanti kulaba abasaphila sekungawukwenzela phansi umphakathi waKwaZulu-Natal uma le Ndlu ingagcini nje ngokuqopha amagalelo amalungu ayo afana noMhlonishwa uRoger Burrows , inkosi uBonga Mdletshe namanye amaningi edlula lapha enza umnikelo. Lokhu engikushoyo kumqoka ngoba ikhona ingozi uma izakhiwo ezifana nale Ndlu zehluleka ukuqopha umlando omqoka osuka ngonyaka wenkulungwane namakhulu ayisishiyagalolunye namashumi ayisishiyagalolunye nane kuze kube yimanje. Uma lokho kungenzeka kungasho ukuthi izizukulwane ezizayo zakwaZulu-Natal zingalahlekelwa yiminyaka engamashumi amabili nanye yokusebenza kweSishayamthetho sazo.
Ezweni elinjengeNingizimu Afrika kanye nesiFundazwe saKwaZulu-Natal sikhulu isidingo sokuqopha amagalelo kanye nokusebenzisa amakhono alabo ababeyibambe ngaphambilini. Ekuqopheni amagalelo kanye nezigameko isizukulwane esikhona sizokwazi ukuthi sivela esimweni esibucayi kanjani nokuyosenza sigweme lokho okwaba ngamaphutha endulo. Umuntu ongafunda ngobuhlungu udlame lwezombangazwe olwaluletha KwaZulu-Natal ngeke abe budedengu ekuphimiseni amagama angasiphindisela kulelo ndulo elibuhlungu. Kanjalo nomuntu ongafunda ngendima abaholi bangaleso sikhathi abayihlakulayo ekuletheni ukuthula uzokwazi naye ukuqinisekisa ukuthi leyo mizamo akayifeli amathe.
Lokhu ngikusho ngenhlonipho ngoba sengike ngizwe futhi ngifunde nasemaphephandabeni ngezinkulumo zabantu abanye okungabaholi bese ngifikelwa wukukhathazeka ukubona ukuthi kanti umlamdo esiphuma kuwo kawaziwa kanjani.
Somlomo nani malungu aHloniphekileyo
Kungenxa yalokhu namuhla nginigqugquzela ukuthi qophani amagalelo enu, futhi nisebenzise labo abanesipiliyoni abangasekho kule Ndlu ukuze ukusebenza kwenu kube okusezingeni. Lo mlayezo ngiyawedlulisa nakuwe Ndunankulu uMchunu ukuthi nakuHulumeni wakho ubheke izisebenzi ezathatha umhlalaphansi ubuke ukuthi angeke yini zilekelele ekucijeni lezo ezikhona manje. Baningi othisha, abahlengikazi ngisho nalabo ababesebenza emahhovisi njengabaphathi nomabhalane abangenza umnikelo omangalisayo ekuqiniseni ukusebenza kukaHulumeni wakho. Ngisho njalo nasezinhlankeni zoBukhosi ngoba usukhona umkhuba wokuthi uma sekubekwa abantu abasha bese kuthiwa abadala kabahambe bonke. Kunjalo nakulaba abasethulela izindaba emsakazweni nasemaphephandabeni ethu uyabona ukuthi ifeshini sekuyiyo le yokukhomba indlela okudala kuhlotshwe ngokusha.
Iqiniso lithi alikho izwe lezingane zodwa, lingekho futhi nezwe labantu abadala bodwa. Kepha elikhona ngelabadala nabancane, abesifazane nabesilisa abasebenza ngokubambisana.
Somlomo
Emasontweni nje edlule isifundazwe sethu silahlekelwa yingcithabuchopho uSolwazi uHebert Vialakazi. Lesi sifundiswa sakwaNongoma ebesidume umhlaba wonke, njengoyise uSolwazi u-Absolom Vilakazi senze omkhulu umnikelo kwezemfudo. Ezweni lapho labo ababenethuba lokufunda bagogode beqhelelana nemiphakathi kanye namasiko abo, uSolwazi uVilakazi usebenzise ulwazi lwakhe njengodondolo lokucijisa umphakathi avela kuwo ngalokho okungaba yizixazululo empilweni. Ngalo mzuzu ngikhalisana nayo yonke imindeni yaKwaZulu-Natal
esiyaziyo nesingayaziyo elahlekelwe yizihlobo zayo kusuke ngesikhathi ngenza inkulumo yami kule Ndlu ngonyaka owedlule.
Enkulumweni yami engiyenze emsebenzini wokugubha iminyaka eyikhulu namashumi amathathu nesikhombisa yeMpi yaseSandlwana ngomhla wamashumi amabili nantathu kuMasingana 2015 ngikhulume ngobumqoka bomndeni kanye nokubuyisana. Lapha inkulumo ibibheke kakhulu kuZulu kulo nyaka ozobungaza iminyaka engamakhulu amabili uBukhosi bawo bahleleka ngendlela okuyiyo namuhla. Kulo nyaka uZulu uyobe ubungaza umsebenzi weLembe wokuqeda izizwe wenze isizwe, wokuqeda izinhlanga lenza uHlanga. Njengoba ngakubalula eSandlwana, unyaka wezinkulungwane ezimbili neshumi nesithupha ungunyaka wokuthi lowo mndeni omkhulukazi kaZulu ubuyisane kuyo yonke imikhakha yempilo. Ngiyakholwa ukuthi eSandlwana ngakhuluma nalokho okulingene uZulu. Kepha namuhla ngizokhuluma nani njengomndeni waKwaZulu-Natal nowaseNingizimu Afrika.
Somlomo
Kunoma yimuphi umdeni noma isizukulwane siyafika isikhathi lapho amalungu aloyo mdeni kumele abeke phansi konke lokho okungathatheka njengezidingo zalelo lungu ngalodwana kepha kubhekwe izidingo zomndeni wonke. Lokhu kusuke kwenziwa ngoba wonke umuntu ekuqonda ukuthi ukuphumelela komndeni, umphakathi noma isizwe akuncikile nje kuphela kumuntu oyedwa kepha kuncike ekubambisaneni kwamalungu onke omndeni. Ekubambisaneni kwawo akumele aze avumelane ngakho konke, kepha okumqoka ukuvumelana ngesidingo sokuthi isakhiwo esingumndeni singashabalali.
Namuhla ngikhuluma nani ngazi kahle kamhlophe ukuthi akukuningi enivumelana ngakho yikho niyizinhlangano ezehlukene nje. Kepha sengikushilo lokho ngiyazi ukuthi nonke niyakuqonda ukuthi umsebenzi wenu nonke wukuqinisekisa ukuthi umndeni waKwaZulu-Natal nowaseNingizimu Afrika awushabalali futhi kawubhubhi wona nezimiso zawo. Umndeni engikhuluma ngawo yilowo ngonyaka we-1994 wathatha isinqumo sokubuyisana nokwakha kabusha. Wathatha isinqumo sokufunda emaphutheni edlule, wamukela ukuthi indulo lethu sonke libe mazombe zombe. Ngaleso sikhathi eminyakeni engamashumi amabili edlule wonke amalungu alo mndeni amukela ukuthi indlela entsha nebhuloho esiliwelayo kuyophumelela manxa kunobulungiswa kwezomnotho, umthetho kanye nasekuhlinzekelweni kwawo wonke amalungu omndeni.
Ngesikhathi evota amalungu omndeni waKwaZulu-Natal nowaseNingizimu Afrika anika igunya abathize emndenini okuyini nezinhlangano zenu ukuba bazobamela lapho kuhlaziywa imithetho ezoqinisekisa ukuthi isakhiwo salo mndeni kasishabalali noma sibhubhe. Kepha okwaba mqoka kakhulu kwaba wukwamukela kwamalungu alo mndeni ukuthi yize esesifundazweni nasezweni elilodwa kuningi ahluka ngakho kusuka kunkolosiko, amahlelo ezenkolo kanye nangamaqembu epolitiki nokuyinto eyenza lo mndeni wethu uhlobe. Eminyakeni engaphezu kwamashumi amabili kukhona okuhle okungabikwa ngalo mndeni ngoba kuningi okwenzekile okube yizinguquko eziwuhlukanisile nendlulo lawo. Okuqaphekelayo lapha wukuthi lokho okuhle esikubonayo nesingakukhomba kwenzeka njalo uma amalungu esebenzisana.
Somlomo
Sengikushilo konke lokhu, njengobaba ngabe angikhulumi iqiniso uma ngingasho ukuthi phezu kwezinto ezinhle kukhona okungahambi kahle ngomndeni wethu. Phezulu eqhulwini wukuswelakala kwabaholi kuzo zonke izinhlanga nakuzo zonke izinhlangano abazokwazi ukuba ngaphezu kwesidingo seqembu noma sohlanga oluthile bakhombe lokho okuyizixazululo ezivunguvungwini esibhekene nazo njengesizwe. Ngokudumala izakhamuzi zibuka abaholi behluleka wukubekezelelana, ukwamukelana, ukuxoxa kanye nokuqhamuka nombono owodwa. Okwenza kube novalo wukuthi uma ukubekezelelana nokwamukelana emalungeni omndeni asebuholini ngubani oyokhuza uma leso sihlava sesehlela kumalungu omndeni aholwayo na ?
Ngabe angikhulumi iqiniso uma ngingaphawuli ngezinga eliphezulu lokubhekana ngeziqu zamehlo komphakathi kanye namaphoyisa asuke ezinikele ukuba abe ngabavikeli bomndeni wonke. Lokhu kuphikisana nezinqumo ezathwayo mhla siwela ibhuloho sisuka endulweni lethu lobandlulo siza kulokho esikusho lapha kwavunyelwana ukuthi umbutho wamaphoyisa owakhiwayo usungowokuvikela izakhamizi. Impela okwenzakalayo kukhomba ukugula okuthile.
Okunye ukugula okukhona kukwezemfundo lapho wonke umthwalo wokukhulisa amalungu amancane omndeni asezikoleni sesiwashiyela ezisebenzini ezingothisha kuthi abazali nomphakathi babe kude le kepha babe mandla ukuphawula ngemiphumela. Kukhona futhi ukugula nakuzo izisebenzi uma sezizogxila kuphela kulokho okuthinta zona bese zikhohlwa okudingwa yisizwe sonke. Imiphumela yaKwaZulu-Natal kamatikuletsheni kumele isikhathaze sonke ngokulinganayo ngoba ekugcineni izingane lezi ngezethu sonke. Lesi bekungesisona isikhathi
sokubeka izaba kepha ngesokuzibuza ukuthi sonke njengamalungu omndeni singenzani ukulekelela imfundo yezingane zethu. Isifo esikhumuza umndeni wethu ngamandla wukuswelakala kwemisebenzi ikakhulukazi entsheni yethu. Lesi yisimo okungathi uma singanqadwa sigcine sesidale omkhulu umonakalo. Inkulumo ethi: ‘isisu esilambile asazi mthetho’ ingase ibe yiqiniso ngoba ngaphansi kwesimo sokungabibikho kwemisebenzi sibona abantu, abadala nabancane benza izinto ezingamahlazo nezinyantisa igazi. Yize uHulumeni ezama ukulungisa lesi simo ipolitiki yezomnotho emhlabeni jikelele njengoba yenza kwamanye amazwe ifaka izwe lethu ngaphansi kwengcindezi. Khona manjalo njengamalungu omndeni waseNingizimu Afrika kumele silivume iqiniso lokuthi abanye abantu, abadala nabancane kabaqasheki ngenxa yokuswelakala kwamakhono. Uma sikuvuma lokho umbuzo uthi yini esingayenza njengomndeni ukubhekana nalesi simo.
Somlomo
Iningi lezinkinga esinazo njengomndeni waseNingizimu Afrika zingenxa yendulo lethu elabe linenqubo yobandlululo, lapho ibala, isiko kanye nendawo umuntu azalelwe kuyo yabe ithathwa njengesono. Njengomndeni sizamile kule minyaka ukulwa nalokho kepha esikuzwa nesikubona kwenzeka kuveza iqiniso elibuhlungu lokuthi akuwona wonke amalungu omndeni wethu akwazile ukuwela nathi, esuke endulweni elibi lobandlululo.
Njengomzali kubuhlungu kuyankenketha ukubona nokuzwa amalungu omndeni wethu ehlaselana, egxibhana esebenzisa ubandlululo njengesikhali sokuphebeza labo ongabafuni kanye nokuchaza lokho okubaphatha kabi. Akwehli kahle ukubona amalungu ezinhlanga ezahlukene
akha umndeni waseNingizimu Afrika ebuyela ezinkambini zawo zasendulo zobandlulo njalo uma kukhona okungahambi kahle. Iqiniso okumele sonke silamukele ngelokuthi kawukho umndeni ongathuthuka uma ungenayo inkonzo yokuxolela nokwedlulisa.
Eminyakeni engaphezu kwamashumi amabili izwe lethu lahlelwa kabusha ngibona sesifikile isikhathi sokuthi izinhlanga ezehlukene kuleli zedlule ekubekezelaneni kepha ziye ekwamukelaneni. INingizimu Afrika ichithe isikhathi eside yenza lokho okulukhuni nokuthatha isikhathi okuwukubekezelelana. Ngokwenza njalo siyeke ukwenza okulula nokusheshayo okuwukwamukelana. Empeleni asikho isidingo sokuthi owomdabu waseNdiya abekezele ukuthi kukhona amaZulu kepha kumele akwamukele ukuthi lokho njengeqiniso. Asikho isidingo sokuthi amaKhrestu abekezele ubukhona kwabe nkolo yobuHindu noma yobuNazaretha kunalokho kumele lokho akwamukele njengeqiniso. Labo abathi bamele amalungelo abantu abayeke ukubekezela ukuthi kukhona iMikhosi kaZulu efana noMkhosi woMhlanga kunalokho abakwamukele lokho njengeqiniso ngoba izintombi zoMhlanga zisazowuletha uMhlanga eNyokeni nakulo nyaka nakweminye ezayo. Asikho isidingo sokuthi kube khona ababekezela ukuthi kukhona isizwe samaBhunu KwaZulu-Natal kunalokho wonke umuntu kumele lokho kumele akwamukele njengeqiniso lomlando wethu. Kanjalo namaNgisi kumele angabekezelelwa kepha amukelwe. Lokhu okungenhla kumqoka ngoba sekukhona abantu lapha emndenini waseNingizimu Afrika asebecabanga ukuthi yibo bodwa abanamalungelo okusola abanye nokubehlulela. Asebekhuluma sengathi umthethosisekelo waseNingizimu Afrika wabe wakhelwe bona. Laba ngamaqhude ukuzibeka, asezwethese iziqu zokuba “ngamaphoyisa” omthethosisekelo. Inqaba kabasalindi
ngisho iNkantolo YoMthethosisekelo ukuba iphawule ngodaba, kunalokho yibo asebesho kuqala ukuthi ilungelo lokulandela amasiko athize noma inkolo ethize kakukho emthethweni. Lama lungu omndeni wethu asenkingeni ayadinga ukuba elulekwe futhi afundiswe yize ngazi ukuthi asathatha isinqumo esilukhuni sokuthi wona azi konke ngakho akekho ongawasola.
Somlomo
Njengoba ngishilo ekuqaleni kwenkulumo yami ukuthi njengomndeni sisenkingeni, umbuzo uthi yini okumele siyenze ukuphuma kule nkinga. Ngiyakuqonda ukuthi ezinye zezinkinga ezisikhungethe ziyothatha isikhathi ukuba zixazululeke kepha ngakolunye uhlangothi ngiyakholwa ukuthi ezinye, futhi okuliningi lazo, zidinga thina njengomndeni sithathe isinqumo. Isinyathelo sokuqala okumele sithathwe yiNingizimu Afrika wukuvuma ukuthi kukhona inkinga. Lokhu kumqoka ngoba kukhona abantu abamandla ekukhombeni ukuthi umnotho wezwe lethu ushona phansi okuyinto eliqiniso kepha bese bengazwakali uma sekuvela ukuthi kukhona ubandlululo lokucaswa kanye nolwezomnotho kuleli. Lokhu kudala isithombe esithi kukhona abafuna kukhulume into ethandwa yibo ngesikhathi esithandwa yibo, ngoba lokho kusuke kumqoka kubo.
Njengengxenye yokuphosa itshe esivivaneni ekutholeni isixazululo ezinkingeni ezisikhungethe, njengoBukhosi sizoqhuba nemikhankaso eminhlanu kulo nyaka wezimali. Umkhankaso wokuqala uqondene nemfundo ikakhulukazi ezindaweni zasemakhaya. Udaba losuzi olubhekene nabafundi kanye nothisha abahlala ezindaweni ezingamakhaya luyaziwa kusuka odabeni lwegqalasizinda, ukunganeli kwesibalo sothisha bezifundo ezithize kanye
nokuswelakala kwemifundaze. Emuva kokubonisana neBhodi leNgonyama Trust ngivule umfundaze ozolekelela izingane ezivela ezindaweni ezingaphansi kweNgonyama Trust okuyizindawo eziholwa ngamakhosi ezizwe. Njengoba sengisivulile lesi sikhwama ngizoxhumana nabo bonke abahweba emhlabeni ongaphansi kweNgonyama Trust okubalwa abezimayini, abezinxanxathela yezitolo kanye nezinkampani ezinkulu zamaselula ezinemibhoshongo ezindaweni zamakhosi ukuthi bonke baxhase lo mfundaze. Ngokwenza njalo osomabhizini nosozimayini bazobe beqeda isithombe esibi sokuthi okwabo wukwenza inzuzo nje bengenendaba nabanikazi bomhlaba.
Umkhankaso wesibili uzobe uqwashisa ngobugebengu nonya olubhekiswe kulabo abanofuzo osekuvele ukuthi sekukhona abagila imikhuba ngenxa yemfundisoze ngabo. Ngisebenzisa igama lofuzo ngoba ngicabanga ukuthi amagama akhona ehlisa isithunzi, ayihlamba futhi aveza ukungaqondi ngalamalungu omndeni wethu. Liyinhlamba igama elithi umuntu “uyisishawa” noma “uyinkawu”, yikho ngithi igama elihloniphekileyo wufuzo ngoba kithi sonke sinayo imbewu engakhiqiza ingane noma abantu abanofuzo ngakho lokhu akungabukwa njengesono, kepha akubukwe njengemvelo uNkulunkulu ayidalileyo futhi asikwamukele. Lo mkhankaso ngizowuqhuba ngezintombi zoMhlanga kulo lonke leli likaMthaniya nangaphandle kwemingcele. Uzofinyelela ezikoleni, ezindaweni zokukhonza, ezinkundleni zezemindlalo nasemicimbini kaHulumeni. Lapha ngimema noHulumeni waKwaZulu-Natal ukuba ubambisane nami kanjalo namaqembu ezombusazwe angaphakathi nangaphandle kweSishayamthetho.
Kanti umkhankaso wesithathu uzobe ulekele ngakwezolimo. Njengomlimi ngicabanga ukuthi ngiyiqonda kahle inkinga esibhekene nayo ikakhulukazi uma kufika ekutholakaleni kokudla okwanele. Kungathi yizolo lapho ngabe ngineminyaka emine nje vo ngibekwe eSihlalweni lapho kwabanjwa khona iWorld Food Confrence ngonyaka wenkulungwane namakhulu ayisishiyagalolunye namashumi ayisikhombisa nane. Lokhu kwabe kuyimpendulo esimweni esibucayi esabe sikhona emhlabeni jikelele lapho abantu ababalelwa engxenyeni yesigidi bafa khona kulandela ukuswelakala kokudla ngonyaka wenkulungwane namakhulu ayisishiyagalolunye namashumi ayisikhombisa nambili. Nakwesethu isikhathi isikhona imibiko esikhomba lapho nokuyimibiko elekelelwa yisomiso esihlasele izingxenye ezithize ze-Afrika okubalwa nezwe lethu. Kungenxa yalokhu nokunye lapho ngizohlanganisa amakhanda nabalimi abamhlophe, abamnyama, amakhosi ezizwe kanye noMnyango Wezolimo neNtuthuko YaseMakhaya ngenhloso yokubona lapho kungabanjiswana khona. Ngokwenza lokhu angisho ukuthi uHulumeni wesifunda noma omasipala kabenzi kahle.
Empeleni imisebenzi yalezi zinhlaka zombili ibonakele kakhulu ngonyaka owedlule lapho isimo samanzi besisesimweni senhlekelele kwezinye izindawo. Engikwenzayo wukufaka umfutho kuleyo mizamo. Kulo mkhankaso ngifisa kubekhona nalabo asebathatha umhlalaphansi abebeyizisebenzi eMnyangweni Wezolimo ngaphansi kukaHulumeni waKwaZulu ngoba angingabazi ukuthi kukhona ulwazi abangasichushisa ngalo ngoba phela isomiso lesi kasiqali ngalo Hulumeni. Isibonelo nje kwakukhona imigojana lapho kwabe kudonswa khona amanzi, oginxi, uma kunenkinga yesomiso okungathi uma kuba nolwazi olwanele ukuthi akuphi akwazi ukulungiswa
ngoba iqiniso lithi alikho idamu elingakhiwa ngezinyanga eziyisithupha bengekho futhi nabantu abangalinda ukwakhiwa kwedamu ekubeni izinkomo zabo zifa namuhla.
Umkhankaso wesine ubhekene nokuthuthukiswa kolwazi emakhosini ezizwe kanye nezinhlaka zobukhosi. Emhlanganweni engibe nawo namakhosi lapho besikhuluma ngokuxhashazwa kwemiphakathi yasemakhaya yizimayini kanye nezinkontileka ezakha izindlu nemigwaqo emakhaya, kube khona isidingo esimqoka esivelile. Lesi bekuyisidingo sokuba amakhosi ezizwe nezinhlaka zobukhosi bacije ngolwazi lokuphatha izindawo abakuzo. Lokhu kumqoka ngoba kuyatholakala ukuthi abanye kwezinye izizwe amakhosi agcina esengene ogibeni lamahumusha asayinisa imigunyathi eqonde ukuqola ingcebo etholakala emhlabeni. Lo mkhankaso uzokwazisa kabanzi ngemithetho ephathelene nokuphathwa komhlaba, ukwenza ibhizinisi ngomhlaba noma indawo leyo ubukhosi obukhona.
Kanti umkhankaso wesihlanu ungukuqhubeka kwalokho engakuqala ngonyaka wezinkulungwane ezimbili neshumi nambili ngaphansi kohlelo iKwaZulu-Natal Public Peace Process. Mhlawumbe ngiselapho ake ngiphinde ngiwuveze umongo walo mkhankaso. IKwaZulu –Natal Public Peace Process iyabona ukuthi, okokuqala, ukuthula akusiyo into eyisigubhukane kodwa kuyasetshenzelwa, akuhlanganise lutho nohlaka lobudlelwano bomphakathi kanye nemicimbi exhaswayo ehlanganisa imiphakathi. Kamuva, sibone imibhiyozo nohulumeni yonke indawo bethunaza ukwakhiwa kokuthula kuba yilokho kokusayina izivumelwano zoxolo. Kuyadabukisa ukuthi umlando wakamuva usukhombisile ukuthi izizinda zokuthula azenzi ukuba kube nokuthula phakathi kwezakhamuzi.
Okwesibili, okwenziwa yinkosi, okunliqiniso, kuyakhombisa ukuthi ekunxabaneni nasekuletheni ukuthula umuntu uyathinteka ngandlela thizeni. Ukuxabana akusikhona nje ukungqubuzana kweziziznda futhi akusilona iqiniso ukuthi yilabo abaxabene kuphela okufanele basombulule inking. Okokugcina, okwethulwa iKwaZulu-Natal Public Peace Process okubukeka kusemqoka ukuthi ukubulalana akuthinti amaqembu ezombusazwe axabene kuphela kodwa kuthikameza nosinga lwenhlalo yomphakathi, kanye nobunjalo besifundazwe iKwa-Zulu Natal, kuthintibeze utshalomali. Lo msebenzi uqinisekisa ukuthi enye yezinto ezisemqoka ekwakhiweni kabusha ezenhlalo, ezombusazwe nezomnotho ngamandla kanye nokuzimisela kwemiphakathi okuba kuxoxiswane ngenhloso yokuthola izixazululo eziphusile nezikade ezinkingeni ezikhona. Umqondo ovulela bonke ubuhle lapha ukuxoxisana.
Ngaphansi kweKwaZulu-Natal Public Peace Process ngesonto lokuqala likaNdasa ngizobiza isigcawu lapho zonke izinhlangothi ngizofisa zibike ngalokho esezikwenzile uma kufika ezinhlelweni zokubuyisana nokuthula KwaZulu-Natal. Njengoba ngishilo enkulumweni yami, akuwona wona amaqembu epolitiki noma uHulumeni okumele bazihluphe noma babe sekhaleni lokukhuluma ngezinto ezithinta ukuthula nokubuyisaan. Kwesinye isikhathi uHulumeni wona qobo lawo kanye namaqembu kumele bazochaza esigcawini ukuthi benzeni. Kulesi sigcawu, Ndunankulu, ngiyafisa ukuba ngizokwethulelwa umbiko ngamaKhomishini akho amabili engicabanga ukuthi abe enza umsebenzi omqoka, elokuqala labe liholwa nguSolwazi uPaulos Zulu iSocial Cohesion Comission. Elesibili yilelo ebeliholwa nguMahluleli uNavi Pillay ngeziqubu zodlame phakathi kwabokufika kanye nezakhamuzi zakuleli ngonyaka owedlule. Abanye
abazomenywa ukuba bazokwenza izethulo kulesi sigcawu ngabeHuman Rights Comission esifisa ukuzwa ukuthi kambe izincomo zabo zonyaka wezinkulungwane ezimbili nesishiyagalombili mayelana nodlame olwabe lubhekiswe kwabokufika zingasetshenzwa kanjani lapha kwelikaMthaniya. Abanye esibamemile ngab Comission for the Promotion and Protection of the Rights of Cultural, Religious and Linguistic Communities. Laba sibamema ngoba siyabona kuningi okungase kuqhathe imiphakathi ebona ukuthi amasiko ayo ayaxhashazwa noma ayajivazwa, kuhle ukuba sikugweme lokho. Namaphoyisa nawo siwalindele kanjalo nenhlangano ye-Independent Electoral Commission, eholwa nguMnumzane uMawethu Mosery.
Ukuqinisekisa ukuthi lesi sigcawu kasibi ngesezinhlaka zikaHulumeni, Indlu YaMakhosi KwaZulu-Natal, iZinduna kanye nezinhlaka ezikhona emahostela nazo zizoba yingxenye ukuba zizochaza ngemikhuba egilwa ikakhulukazi emzini waKwaMashu kanye nowaseGleblelands. Okwamakhosi ezizwe kona kuyoba wukubika ukuthi kulokho engabe ngijube ukuba kwenziwe kokuqinisekisa ukuthula ezindaweni akuzo ngabe sekumi kanjani. Inhlangano iNjeje YamaNguni engiyijube ukuba isebenzisane neSivananda World Peace Foundation bazokwenza isethulo sokuthi yini abayibona iyinkinga nokuthi yini okumele kwenziwe.
Somlomo
Kuso futhi lesi sigcawu seKwaZulu Public Peace Process amaqembu epolitiki ngaphakathi nangaphandle kwale Ndlu kulindeleke ukuthi nawo aphefumule. Kanjalo ngokukhethekile sizomema amanxusa kanye nezinhlangano ezimele labo abavela kwamanye amazwe ngoba kumqoka ukuba nabo njengoba sebeyingxenye nje
yethu babe nenkundla lapho bephawula khona. Ngokwami yisigcawu esiyokwenza singanyanyalati sikhulume lokho okuyizinkinga njengomndeni. Wonke umuntu oza esigcawini uvikelekile ukuba akhombe inkinga kepha okumqoka wukuza nezincomo ezizosiyisa phambi. Lesi sangenyanga ezayo yisiqalo ngoba kuzoba khona izigcawu kulo lonke elikaMthaniya.
Ngiphetha ngokukhipha isimemo engisibhekise esizweni. Lesi yisimemo sokuthi nibe yingxenye yemigubho enhlobonhlobo yokubungaza isenzo sombumbi weSihlalo engihleli kuso, uNoduma ehleli kaMenzi, iLembe eleqa amanye amalembe ngokukhalipha. Kulo nyaka sibungaza ubuhlakani abenza eminyakeni nje eyishumi nambili yokubusa kwakhe lapho ehlanganisa isizwe, eqeda uMzulu wenza uZulu, waqeda izinhlanga wenza uhlanga. Kuwo futhi lo nyaka sizobe sibonga uMvelinqange ngeminyaka engamashumi amane nane engiphe umusa wokuba ngibe yiNkosi yenu. Imininingwane ngale misebenzi yonke izokhishwa ngesikhathi esifanele kepha njengoba ngishilo nonke niyamenywa.
Ngala mazwi nginifisela ukusebenza okuhle kulo nyaka nikwazi ukuba nobuhlakani bokubuka izinto ngale kweqembu umuntu alimele kepha nicabangele umndeni wonke okuyisizwe sonke saseNingizimu Afrika. Ngiyabonga.


State of the Nation Address by President Jacob Zuma 2015

12 February, 2015 20:31

The Speaker of the National Assembly,

The Chairperson of the National Council of Provinces,

Deputy Speaker of the National Assembly and Deputy Chairperson of the NCOP, Deputy President Cyril Ramaphosa,

Former President Thabo Mbeki,

Former President FW de Klerk,

Chief Justice Mogoeng Mogoeng and all esteemed members of the judiciary,

The Vice President of the Pan African Parliament, HE Mr Roger Nkondo Dang,

The Speaker of the National Assembly of the United Republic of Tanzania and Chairperson of the SADC Parliamentary Forum, the Hon Anne Makinda,

Ministers and Deputy Ministers,

Premiers and Speakers of Provincial Legislatures,
Chairperson of SALGA,
The Heads of Chapter 9 Institutions,
Chairperson of the National House of Traditional Leaders,

The former Speaker of the National Assembly, Dr Frene Ginwala,

Their Majesties Kgosi Keru Molotlegi, King Toni Peter Mphephu (Ramabulana),

Kumkani Mpendulo Zwelonke Sigcawu,

Invited guests,

Members of the diplomatic corps,

Honourable members,

Fellow South Africans,

Good evening, sanibonani, molweni, riperile, dumelang, lotshani, goeie naand, ndimadekwana, !gai//goes.

I would like to thank the Presiding Officers for the opportunity to address the nation this evening.

The year 2015 marks 60 years of a historic moment in our history, when South Africans from all walks of life adopted the Freedom Charter in 1955, in Kliptown, Soweto.

They declared amongst other things, that South Africa belongs to all who live in it, black and white, and that no government can justly claim authority unless it is based on the will of all the people. That was a powerful, visionary and reconciliatory statement which set the tone for the non-racial democracy we have established. This week we also mark 25 years since the release of President Nelson Mandela from prison, and since the unbanning of liberation movements. The release of Madiba marked a giant leap in the long walk to freedom for the people of South Africa as a whole and dealt a fatal blow to apartheid colonialism. We continue to be inspired by Madiba and draw lessons from his legacy as we build our country.

Compatriots

The year 2015 is the Year of the Freedom Charter and Unity in Action to Advance Economic Freedom. It is the year of going the extra mile in building a united, democratic, non-racial, non-sexist and prosperous South Africa. It is also the year of rededicating ourselves to eradicate racism and all related intolerances in our country.

It is also the year of investing more in our future, by educating our children and the youth about the rich heritage of this country. We are already inculcating a new national identity through promoting national symbols such as the national flag, the national anthem and the preamble of the Constitution in every school. From this year, schools must also practise the African Union anthem, in preparation for the celebration of Africa month in May, as we implement the African Union decision in this regard.

Honourable Members,

Distinguished guests,

Our youth is our future and their success fills us with immense pride. I would like you to join me in congratulating my special guest, our ace Olympic swimmer Chad Le Clos. Chad received swimming’s highest honour in December after he was crowned the world’s best swimmer for 2014, by the International Swimming Federation, amongst many other outstanding achievements. I am also hosting three special girls from Moletsane High School in Soweto.

They are Ofentse Mahasha, Hlengiwe Moletsane and Tiisetso Mashiloane. Ofentse and Hlengiwe attended the last G20 summit in Australia and performed exceptionally well, making us truly proud. Allow me also Madam Speaker and Chairperson to congratulate in absentia, another star performer who has brought glory to our country, Miss World, Ms Rolene Strauss. I would also like to introduce another special guest, the country’s Sports Star of the Year and Banyana Banyana striker, Miss Portia Modise. Congratulations Portia.

Honourable Members,

Distinguished guests,

I would like to thank all who took their time to contribute to SONA 2015. In terms of the inputs, our people are concerned about amongst others crime, roads, access to education, youth internship schemes, water, electricity and support for small businesses.

Contributions requiring feedback are being referred to government departments for action.

Honourable Members,

Distinguished guests,

We meet yet again during a difficult economic climate. This week the IMF revised down to 3.5%, the GDP growth forecasts for global economic growth in 2015. Our ambition of achieving a growth target of 5 per cent by 2019 is at risk, because of the slow global growth as well as domestic constraints in energy, skills, transport and logistics amongst others.

However, the situation is more promising on the jobs front. Two days ago, StatsSA released the employment figures for the last quarter of 2014. The report shows that there are now 15,3 million people who are employed in South Africa. Jobs grew by two hundred and three thousand. Our investment in youth employment is also paying off. The Employment Tax Incentive which was introduced last year directed mainly at the youth, is progressing very well.

Two billion rand has been claimed to date by some twenty nine thousand employers, who have claimed for at least two hundred and seventy thousand young people. I announced a target of six million work opportunities over five years last year for the programme. We have thus far created more than eight hundred and fifty thousand (850 000) work opportunities. This means that we are poised to meet the annual target of one million job opportunities.

In addition, our environmental programmes such as Working on Waste, Working for Wetlands, Working for Water and Working on Fire have created more than 30 thousand work opportunities and aim to create more than 60 000 during the next financial year.

Compatriots,

Our economy needs a major push forward. We would like to share with you our nine point plan to ignite growth and create jobs. These are;

1. Resolving the energy challenge.
2. Revitalizing agriculture and the agro-processing value chain.
3. Advancing beneficiation or adding value to our mineral wealth.
4. More effective implementation of a higher impact Industrial Policy Action Plan.
5. Encouraging private sector investment.
6. Moderating workplace conflict.
7. Unlocking the potential of SMMEs, cooperatives, township and rural enterprises.
8. State reform and boosting the role of state owned companies, ICT infrastructure or broadband roll out, water, sanitation and transport infrastructure as well as
9. Operation Phakisa aimed growing the ocean economy and other sectors.

Compatriots,

The country is currently experiencing serious energy constraints which are an impediment to economic growth and is a major inconvenience to everyone in the country. Overcoming the challenge is uppermost in our programme. We are doing everything we can to resolve the energy challenge.

Bakwethu,

Uhulumeni wenza konke okusemandleni akhe ukubhekana nesimo sokuncipha kukagesi ezweni. Siyazi ukuthi lesi isikhathi esinzima, kodwa sizodlula, ngoba sinezindlela yokusebenza loludaba.

We have developed a plan which involves both short, medium term and long term responses. The short and medium term plan involves improved maintenance of Eskom power stations, enhancing the electricity generation capacity and managing the electricity demand. The long term plan involves finalising our long term energy security master plan. As a priority we are going to stabilize Eskom’s finances to enable the utility to manage the current period. In this regard, Government will honour its commitment to give Eskom around 23 billion rand in the next fiscal year. The “War Room” established by Cabinet in December is working diligently around the clock with Eskom, to stabilize the electricity supply system and contain the load shedding.

During this period, we have to work together to find solutions. We urge all individuals, households, industries and government departments to save electricity in order to reduce the need for load shedding. The Department of Public Works has been instructed to ensure that all government owned buildings are energy efficient. Given the high cost of diesel, Eskom has been directed to switch from diesel to gas as a source of energy for the utility’s generators. Households are also being encouraged to switch from electricity to gas for cooking, heating and other uses.

The construction of the three new power stations Kusile, Medupi and Ingula, will add ten thousand megawatts of capacity to the national grid. The quest for alternative energy sources is also ongoing. To date government has procured four thousand megawatts from Independent Power Producers, using renewable sources. The first three bid windows of the renewable energy procurement process attracted more than 140 billion rand from private investors. A total of 3900 megawatts of renewable energy has also been sourced, with 32 projects with a capacity of just over 1500 megawatts completed and connected to the grid. Eskom itself has completed the construction of the Sere Wind Farm, which is already delivering 100 megawatts to the grid, well ahead of its intended launch in March this year.

Government also began procurement in December 2014, of 2400 megawatts of new coal fired power generation capacity, from Independent Power Producers. The procurement process for 2400 megawatts of new gas fired generation will commence in the first quarter of the new financial year. A total of 2 600 megawatts of hydro-electric capacity will be sourced from the SADC region. With regards to the long term energy master plan, we will pursue gas, petroleum, nuclear, hydropower and other sources as part of the energy mix.

South Africa is surrounded by gas rich countries, while we have discovered shale gas deposits in our own Karoo region. The Operation Phakisa Ocean Economy initiative, launched last year, also promises to unveil more oil and gas resources, which will be a game changer for our country and region. Government is also exploring the procurement of the 9,600 megawatts nuclear build programme as approved in the Integrated Resource Plan 2010-2030. To date government has signed Inter-Governmental Agreements and carried out vendor Parade workshops in which five countries came to present their proposals on nuclear. These include the United States of America, South Korea, Russia, France and China. All these countries will be engaged in a fair, transparent, and competitive procurement process to select a strategic partner or partners to undertake the nuclear build programme.

Our target is to connect the first unit to the grid by 2023, just in time for Eskom to retire part of its aging power plants. With regards to hydro power, the Grand Inga Hydro-electrical Project partnership with the Democratic Republic of Congo will generate over 48,000 megawatts of clean hydro-electricity. South Africa will have access to over 15,000 megawatts. For sustainability, Government will establish strategic partnerships for skills development with the countries that will partner us in the Energy Build Programme, while also generating skills locally.

Compatriots,

There are still 3.4 million households in the country without electricity. In the June 2014 SONA, I announced that infrastructure support will be given to specific municipalities in the country. Funding has been provided for electrification to the following municipalities in the 2015/16 financial year: Amathole district Municipality, Umzinyathi District Municipality, Alfred Nzo District Municipality, Lukhanji Municipality and OR Tambo District Municipality.

Fellow South Africans,

While tackling the energy challenges in our country we also need to fight copper cable and metal theft. Government will introduce tougher measures to deal with this serious crime.

Compatriots

During this year of the 60th anniversary of the Freedom Charter, land has become one of the most critical factors in achieving redress for the wrongs of the past. Last year, we reopened the second window of opportunity for the lodgement of land claims. More than thirty six thousand land claims have been lodged nationally and the cut-off date is 2019. We are also exploring the fifty/fifty policy framework, which proposes relative rights for people who live and work on farms. Fifty farming enterprises will be identified as a pilot project. In terms of our new proposed laws, a ceiling of land ownership will be set at a maximum of 12 000 hectares. Foreign nationals will not be allowed to own land in South Africa but will be eligible for long term lease. In this regard, the Regulation of Land Holdings Bill will be submitted to Parliament this year.

Through the Land Reform Programme, more than ninety thousand hectares of land have been allocated to small holder farmers, farm dwellers and labour tenants. The process of establishing the Office of the Valuer-General is underway, which is established in terms of the Property Valuation Act. Once implemented the law will stop the reliance on the Willing Buyer-Willing Seller method in respect of land acquisition by the state.

Compatriots,

Agriculture is a catalyst for growth and food security. We are working with the private sector to develop an Agricultural Policy Action Plan which will bring one million hectares of under-utilised land into full production over the next three years. Among key interventions this year, we will promote the establishment of agri-parks or cooperatives and clusters in each of the 27 poorest district municipalities to transform rural economies. An initial funding of R2 billion has been made available for the Agri-Park initiative. We will further enhance our Agro-processing exports which have been growing rapidly especially to new markets in Africa and China. For example, we have concluded agricultural trade protocols for the export of South African Maize and Apples to China.

The export of apples alone is projected to generate five hundred million rand in foreign exchange over three years. A good story to tell in agriculture is the success of some of our emerging farmers and smallholders. In the Vhembe District Municipality in Musina, the Limpopo Government has supported the Nwanedi Cluster comprising 300 farmers growing vegetables on just over 1,300 hectares for commercial purposes. The Cluster has already created more than 2,500 jobs as vegetable farming is highly labour-intensive. We are happy to have in our midst today, the winner of the 2014 Agriculture Top Female Entrepreneur Award, Ms Nokwanele Mzamo, from Kirkwood in the Eastern Cape.

Madam Speaker and Madam Chairperson,

Our interventions to support the manufacturing sector are bearing fruit. Our Automotive Investment Scheme has unlocked private-sector investment of 24.5 billion rand, and generated exports of automotives and components of 103 billion rand in 2013. We have built a world-class auto sector on the African continent exporting to over 152 countries. The leather and footwear sector has also grown to 60 million pairs of shoes, and exports grew by 18 percent with significant benefit to the balance of trade. The United Nations Conference on Trade and Development shows that South Africa doubled its Foreign Direct Investment inflows to 88 billion rand in 2013 while 2014 projections are also positive.

The Manufacturing sector was hit hard by the Global Financial Crisis. Government committed more than 2.8 billion rand to companies in the sector, through the Manufacturing Competitiveness Enhancement Programme. We are very pleased with the response of our manufacturers who, committed over 12.4 billion rand in private-sector investment. It is a very good story to tell indeed. In addition, to advance transformation, we have introduced the programme to find and develop Black Industrialists over three years.

Compatriots,

Given such success in manufacturing, we are poised to make progress in our quest to ignite growth. Madam Speaker and Madam Chairperson, To attract foreign skills for our growing economy, we will invite dialogue with various stakeholders on the Migration Policy. We will also prioritise the review of visa regulations to strike a balance between national security and growth in tourism

Compatriots and friends,

In the June 2014 SONA, I spoke about the need to stabilize the mining sector and to promote a stable labour environment. We had been concerned then, about the spate of long and sometimes violent strikes. The implementation of a number of programmes under the Framework Agreement for a Sustainable Mining Industry, has caused relative stability and optimism in the mining sector, which is the backbone of our economy. Mine Crime Combating Forums have been established in the North West, Limpopo, Free State, Mpumalanga, and Gauteng provinces. Government will implement the agreements reached with Business and Labour, including the consideration of a national minimum wage.

We had also made a commitment in last year’s SONA to revitalise distressed mining towns and a lot of progress has been made. A total of 2.1 billion rand has been ring-fenced for this purpose with 290 million rand approved for Informal Settlement Upgrading in Mpumalanga, North West, Gauteng, Northern Cape, Limpopo and the Free State. One hundred and thirty three (133) informal settlements are being assessed or prepared for upgrading through the National Upgrade Support Programme. Thirty two (32) settlements are being upgraded and eighty seven (87) housing projects are being implemented across the prioritised mining towns.

Importantly, Government, the mining sector and the Banking Association of South Africa signed a Social Contract for the development of sustainable human settlements. Government also continues to provide social development support within mining communities. Other support includes technical expertise with regards to Integrated Development Plans and the development of Special Economic Zones. The mining towns are also being assisted with implementing the ‘Back to Basics’ municipal service delivery strategy. Indeed a lot is being done to build our mining towns. Government is also reviewing the compliance of mining companies with the 2014 Mining Charter targets. I referred the Mineral and Petroleum Resources Development Act back parliament to enable the correction of some constitutional shortcomings and others issues.

Compatriots

Responding to business requests, Government has synchronised environmental impact assessments, water and mining rights applications and has set a maximum of three hundred days for all of these authorisations to be issued. In addition, we will also establish a one stop inter-Departmental Clearing House to attend to investor complaints and problems.

The year 2015 will see further improvements in labour legislation to further promote worker rights. The Labour Department will review the sectoral determinations of agriculture, forestry, private security, wholesale and retail sectors. We expect the finalization of the Employment Services Act of 2014 which formally establishes a public employment service. The legislation also formally regulates the practices of private employment agencies and temporary employment services, to prevent the abuse of unsuspecting work seekers. In addition, the Unemployment Insurance Act of 2001 will be amended to improve benefits to beneficiaries and include public servants in the application of the Act.

Honourable members and distinguished guests,

Small business is big business. Government will set-aside 30% of appropriate categories of State procurement for purchasing from SMMEs, co-operatives as well as township and rural enterprises. We will also continue to promote opportunities for the youth. The National Youth Development Agency has disbursed 25 million rand to 765 youth owned micro enterprises in the last financial year nationally. The Agency has also partnered with the IDC and the Small Enterprise Finance Agency in a 3-way partnership that has resulted in a 2.7 billion rand fund for young people. Compatriots, The year 2015 will mark the beginning of the first phase of broadband roll out. Government will connect offices in 8 district municipalities.

These are Dr Kenneth Kaunda in North West, Gert Sibande in Mpumalanga, O.R. Tambo in the Eastern Cape, Pixley ka Seme in the Northern Cape, Thabo Mofutsanyane in the Free State, Umgungundlovu and Umzinyathi in KwaZulu-Natal, and Vhembe in Limpopo. Government has also decided to designate Telkom as the lead agency to assist with broadband roll out. As part of further igniting growth, through supporting state owned companies, processes are underway to implement a 90-day turnaround strategy aimed at stabilizing the finances of South African Airways. Accordingly, some of the loss making international routes will be phased out. But, we will do this in a manner that does not impact negatively on travel, trade and tourism between South Africa and the world.

Compatriots,

The National Infrastructure Development programme continues to be a key job driver and catalyst for economic growth. Water is a critical resource for economic growth and a better life. Several projects aimed at providing water for industrial and household use are in the implementation or planning phases around the country. Major projects include Umzimvubu Water project in the Eastern Cape, Jozini Dam in Umkhanyakude in KwaZulu-Natal and projects in Bushbuckridge in Mpumalanga and phase one of the Mokolo Crocodile Water Augmentation in Limpopo.

Progress is being made to improve the water supply to areas that had been affected by shortages, such as Makana District Municipality in the Eastern Cape, Ngaka Modiri Molema District Municipality in North West and Giyani in Limpopo were we celebrated the delivery of water to 55 villages in October last year. Let me Honourable Speaker and Chairperson urge all in the country to conserve water. Every drop counts. The country loses seven billion rand a year to water losses. To mitigate this challenge, Government through the Department of Water and Sanitation will train fifteen thousand artisans or plumbers who will fix leaking taps in their local communities. We are happy to have as our special guest, the winner of the Women in Water conservation awards, Ms Mapule Phokompe from Mahikeng in North West.

Compatriots,

The infrastructure programme continues to expand transport networks and to improve roads which augurs well for economic growth. The Department of Transport will spend about nine billion rand on the Provincial Roads Maintenance Grant or the Sihamba Sonke Programme and 11 billion rand on upgrading and maintaining roads which are not tolled. Over six billion rand will be spent in 13 cities on planning, building and operating integrated public transport networks during this financial year.

We will also continue to improve the infrastructure in schools and higher education institutions to create a conducive environment for learning and teaching. Through the Accelerated School Infrastructure Delivery Initiative which is part of the national infrastructure plan, ninety two (92) new schools have been completed to date and 108 are under construction. About three hundred and forty two (342) schools have received water for the first time. Three hundred and fifty one (351) schools have received decent sanitation while two hundred and eighty eight (288) have been connected to electricity.

Siyaqhuba. Siyasebenza. We are a nation at work.

Government has identified 16 sites for the construction of 12 new Technical and Vocational Education and Training College campuses and the refurbishment of two existing campuses. Work is also continuing to establish the three brand new universities, Sol Plaatjie in the Northern Cape, the University of Mpumalanga and the Sefako Makgatho Allied and Health Sciences University.

Honourable Members,

We continue to deliver houses to our people. By 30 September 2014, a total number of more than fifty thousand houses were delivered in the subsidy and affordable housing segments. Government will also provide 5000 housing opportunities for Military veterans. Government will also work to eradicate the backlog of title deeds for pre and post 1994 housing stock.

Madam Speaker and Madam Chairperson

We have in the past year introduced some innovative programmes to implement the National Development Plan. Last year we launched Operation Phakisa, a results-driven laboratory approach to planning and execution of programmes. Operation Phakisa on the ocean economy is aimed at unlocking opportunities in the shipping, fisheries, aquaculture, mining, oil and gas, bio-technology and tourism sectors. We have committed 9.2 billion rand investment in gas and oil exploration in the port of Saldanha as part of the Operation Phakisa initiative.

Operation Phakisa on Scaling Up the Ideal Clinic Initiative is aimed at promoting efficiency, effectiveness and professionalism in clinics. We will now explore Operation Phakisa in the mining sector. I have instructed Government to partner with the mining sector to develop win-win solutions to beneficiate our mineral resources.

Compatriots and friends,

Over the past five years, government has scored significant gains in health care. This year, we are going to launch a massive programme to turn the tide against tuberculosis (TB), with a special focus on three communities, offenders at Correctional Services facilities, mineworkers and communities in mining towns. In fighting the scourge of HIV and AIDS, the state-owned pharmaceutical company, Ketlaphela, has been established and will participate in the supply of anti-retrovirals to the Department of Health.

Madam Speaker and Madam Chairperson,

We have to continue working harder together to fight crime and to create safer communities. We are making progress in fighting crimes against women and children. The SAPS Family Violence, Child Protection and Sexual Offences Investigation Unit has secured 659 life sentences against perpetrators of crimes against women and children. We are a democratic state and recognise the community’s right to protest. We however appeal that these protests should be within the ambit of the law and must be peaceful as stated in the Constitution.

The police successfully brought under control thirteen thousand five hundred and seventy five (13 575) recorded public order incidents, comprising one thousand nine hundred and seven (1 907) unrest-related and eleven thousand six hundred and sixty eight (11 668) peaceful incidents. The fight against corruption continues to be taken forward by the Anti-Corruption Inter-Ministerial Committee. Government has in place seven anti-corruption institutions and seventeen pieces of legislation which are intended to combat corruption. This demonstrates a concerted effort by government to break the back of this scourge in the country.

In the 2013/14 financial year, 52 persons were convicted in cases involving more than five million rand. Thirty one public servants were convicted in the first quarter of 2014/15 and freezing orders to the value of 430 million rand were obtained. To prevent corruption and promote ethical governance, in December I signed into law the Public Administration and Management Act which amongst others prohibits public servants from doing business with the State.

Compatriots,

Cabinet has adopted vigorous and integrated interventions to combat the vicious rhino poaching in the country. The interventions include continuous joint operations with key neighbouring countries, improved intelligence gathering as well as enhancing protection in parks and provincial reserves where rhino are present.

Government has also made substantial progress in establishing a Border Management Agency, to manage all ports of entry and improve security. To further improve access to identity documents, citizens will from this year be able to apply for the new Smart ID Card at their local bank due to partnership between the Department of Home Affairs and some banks in the country.

Madam Speaker and Madam Chairperson,

Building a caring, effective and responsive state will continue to be prioritized. In the 2014 SONA, I said we would continue to advance and improve the lives of people with disabilities. In December last year, Cabinet released the draft National Disability Rights Policy for public comment.

Compatriots

Local government is everybody’s business. We have to make it work. We have launched the Back to Basics programme to promote good governance and effective administration through cutting wastage, spending public funds prudently, hiring competent staff, and ensure transparency and accountability in municipalities. The Integrated Urban Development Framework announced in the SONA last June, has been approved by Cabinet.

Fellow South Africans,

To contribute to building a better Africa, South Africa continued to support peace and security and regional economic integration in the continent. A number of key outcomes have resulted. The African Capacity for Immediate Response to Crises (ACIRC), of which South Africa is a contributing and founding member has been operationalised. The South African National Defence Force and SA Police Service continued to participate diligently in the conflict prevention and peacekeeping in the continent. South Africa also continued to support conflict resolution initiatives in Lesotho, Sri Lanka and South Sudan, led by the Deputy President.

Economic cooperation with our BRICS partners was strengthened when the first two intergovernmental agreements were concluded on the occasion of the sixth BRICS Summit. This was the Agreement on the New Development Bank and the Treaty Establishing a Contingent Reserve Arrangement.

Madam Speaker and Chairperson,

Countries of the developed North remain important strategic partners for South Africa through which the country is able to advance its national and foreign policy. We have a valuable partnership with the European Union in amongst others, the infrastructure Investment Programme for South Africa valued at approximately 1,5 billion rand. The renewal of the African Growth and Opportunity Act beyond September 2015 and a pledge to support African-led peace initiatives in the continent are among the significant outcomes of the United States-Africa leadership Summit held in the US last year.

Compatriots

At a multilateral level, 2015 marks the 70 anniversary of the United Nations which brings into sharp focus the need to transform the UN Security Council and other international institutions.

Compatriots

National liberation heroes, Moses Kotane and JB Marks will be reburied in South Africa in March. We thank the government and people of the Russian Federation for looking after the remains of our heroes with dignity for so many decades. In sports, Team South Africa will participate in the All Africa Games in Congo Brazzaville in 2015. The Springboks will participate in the IRB World Cup that takes place in England in September 2015. The Proteas are in Australia and New Zealand to participate in the International Cricket Council Cricket World Cup. All South Africans must as usual, rally behind the national teams.

We will continue to promote healthy lifestyles and to urge citizens to refrain from smoking and the abuse of alcohol and drugs. In this regard, on the 10 of May we will mark the Move for Health Day, an international event promoted by the World Health Organisation. The day also coincides with the anniversary of the inauguration of President Mandela.

Compatriots,

A lot has been achieved in the past year. We believe that our nine point economic intervention plan on the economy will consolidate the achievements, and ignite much needed growth.

During this year of the Freedom Charter and Unity in Action to Advance Economic Freedom, we rededicate ourselves to unity and hard work, to ensure continuous success in our beautiful country.

Together we move South Africa forward!

I thank you.


King Goodwill Zwelithini’s Address to the House at the Opening of the KwaZulu-Natal Legislature on 26 February 2015

INKULUMO YESILO EKUVULWENI KWESISHAYAMTHETHO SAKWAZULU-NATAL, MHLA ZINGAMA 26 KUNHLOLANJA 2015, EMGUNGUNDLOVU

INdlunkulu yonke ekhona namuhla

Ndunankulu, Mhlonishwa Senzo Mchunu

Abaphathiswa bemiNyango eyahlukene

Amakhosi nezinduna zeZizwe ezahlukahlukene

Abaholi bamabandla

Abelaphi bendabuko

Abaphathi bezimboni

Abezindaba

Sizwe sonke ngiyanibingelela

Kuhlale kuyintokozo ukuba phambi kwenu uma kuqala unyaka noma isigamu esithize sesiShayamthetho. Njengokulawula koMthetho-sisekelo wezwe, le Ndlu ingubuso bentando yabantu ngoba nonke njengoba nilapha, kungakhathalekile ukuthi izibalo zenu zingakanani, nilapha ngenxa yezifiso zabantu bakwaZulu-Natal. Ubukhona benu ngabanye ngabanye kuwubufakazi bokuthi inqubo yentando yabantu ikhona, nokuthi futhi isigxilile kwaZulu-Natal.

Yize namuhla, njengaminyaka yonke sikuthokozela ukuvulwa kwale Ndlu, ngakolunye uhlangothi siyakukhumbula lokho okwenzekile kulezi zinyanga ezedlule esifundazweni sethu nakulabo esibaziyo. Ezinyangeni ezedlule isifundazwe sihlaselwe yizehlo ezihlobene nokuguquguquka kwesimo sezulu, ezishiye kweminye imizi nemiphakathi kukhalwa. Sisizwile isililo kuzo zonke izingxenye zesifundazwe, ikakhulukazi lesi esibikwe endaweni yaseMelmoth lapho amabhungu amabili elimale khona. Kube njalo nakwaNongoma.

Nale Ndlu ehloniphekileyo ilahlekelwe ngamalungu ayo aqavile okungoMhlonishwa Stanley Dladla obemele i-National Freedom Party noMhlonishwa uMtholephi Mthimkhulu obemele i-African National Congress. Egameni leNdlunkulu, uBukhosi kanye nesizwe, ngidlulisa ukudabuka kwami emindenini nakumaqembu alahlekelwe.

Ngiselapho ngiyafisa ukubonga yonke imizamo eyenziwe ukuba imizimba yabakuleli ababhubha ezweni laseNigeria ibuyiswe ekhaya. Lesi kwaba yisibalo esiphezulu sabantu bakuleli abalimalela ngaphandle kwemingcele kungaphakwempi. Njengoba nganxusa enkulumweni yami engayethula kwaDukuza ngoMandulo nyakenye, sekwenziwe konke, kuyobaluleka ukuba ligcinwe isiko lokuba laba abasilahlekelayo balandwe ukuze sigweme lokho okungaba ngumkhokha.

Umphefumulo wami uhlale ukhathazeka nxa ngizwa ngokuhamba emhlabeni kwabantu abasebancane. Ngasekuqaleni kwalo nyaka ngiphatheke kabi uma ngizwa ngokulimala kanye nokushona kwezingane ezincane ezingozini zezimoto. Emindenini yalezo zingane ezihambe ngezingozi lapho ziya noma zibuya ezikoleni, ngithi duduzekani , kuzodlula.

Somlomo,

Esikhathini esingangesonto lesi sifundazwe siphinde salahlekelwa yisigomagoma emkhakheni wezemfundo, uMnuz Felix Mshololo obenguThishanhloko kwesinye sezikole ezinemiphumela emihle minyaka yonke, iMenzi High School eMlazi. Nalapho sidlulisa ukudabuka emndenini, ngiphinde futhi ngithathe leli thuba lokuba ngibonge wonke umuntu onguthisha KwaZulu-Natal engaziyo ukuthi yize njalo sihlale sibathela ngodaka njengabazali nomphakathi, kepha umsebenzi wabo abawenza ngaphansi kwezimo ezinzima selokhu kwathi nhlo, ungowokwakha isizwe – Siyabonga niyisibani sezwe.

Okube kubi ngasohlangothini loBukhosi wukuwa kwezihlangu zobukhosi, amakhosi ezizwe, nokube yisibalo esibe sikhulu kakhulu. Kulo nyaka wezimali ka-2014-2015 kuwe izihlangu eziyishumi nanye. Lapha kulale izinsizwa, izinsika zamasiko kanye noBukhosi. Amadela mzimba uqobo lwawo, omabizw’asabele. Ezizweni zonke kanjalo nemindeni ngithi konke kuyadlula ngoba eBukhosini umuntu akafi, uyebuza nje. Nginesiqiniseko sokuthi imvelo iyophinde futhi ngomuso isinike abanobuhlakani nesibindi njengabo.

Somlomo

Uma ngabe siyisizwe esiqaphelayo, lezi zehlo esengizibalule ngenhla kumele ngabe zisinika ithuba lokuzibuza imibuzo enzima njengokuthi kungani kuhamba abancane bethu, amakhosi ezizwe, amalungu esiShayamthetho nezingqalabutho emikhakheni emqoka? Lapha kumele sizibuze ukuthi kukhona yini esingakufunda kulokhu osekwehlile, noma okumele sikwenze ukugwema ezinye zalezi zehlakalo? Ngasohlangothini loBukhosi, simi ngomumo ukulekelela uma sekufika kuleso sigaba.

Malungu ahloniphekileyo

Njengoba ngikubalulile ekuqaleni kwenkulumo yami ukuqonda kwami ubumqoka bale Ndlu, kuyisifiso sami ukuba nani niliqonde futhi namukele ijoka enilethweswa wukuba ngamaLungu ale Ndlu. Lokhu ngikubalula ngoba ngicabanga ukuthi isifungo enasenza siyaniphoqa ukuba phakathi kokunye ningagcini nje ngokushaya imithetho kepha umthetho wezwe ukubeka kini ukuba niphinde niqaphe, futhi neluse izivumelwano kanjalo nokusebenza kukahulumeni, kanye nokusetshenziswa kwemali yabakhokhi bentela.

Ukuze nginikhulule ngivumeleni ngenze izibonelo zezinto engicabanga ukuthi kumele nizisukumele, nibuke ubuqiniso bazo kungakhathalekile ukuthi ngubani noma ngobani abathintekayo. Esigabeni sokugcina sokuphela konyaka ka-2011 elinye lamaphephandaba angeSonto labika ukuthi kunuka santungwana ngokusetshenziswa kwezimali eMnyangweni obhekelele iNdlunkulu. Lezi zinsolo, ngokwami, zazibucayi kakhulu, kungakhathaleki ukuthi ziqondiswe eNdlunkulu nokwangenza ngakhipha isimemo esivulekile kumaLungu eSishayamthetho okubandakanya iKomiti elibhekelele izimali kanye nalelo elimiselwe ukubheka ukusebenza kweHhovisi likaNdunankulu. Isimemo sasithi ake nizobona ukuthi ngabe lokhu izisebenzi ezikubika emakomitini kuyahambisana yini nalokhu okwenzeka eNdlunkulu.

Kulishwa ukuthi namanje alikho ikomiti eselike lasamukela isimemo sami. Emasontweni amabili edlule iphephandaba lesiNgisi eliphuma nsuku zonke libike ukuthi isikhulu esiphezulu eHhovisini lika-Ndunankulu sibikele ikomiti ukuthi sona sikhokhela abantu abathize abasebenza eNdlunkulu bengenawo amakhono. Nalapho ngikhiphe isimemo sokuthi kekuphinde kuzobhekwa ngoba nami ngiyafisa ukuzibona lezi zisebenzi, ngizwe futhi ukuthi konje kwenzeka kanjani ukuthi umuntu aze aqashwe, anikwe ngisho inombolo yomholo kuthiwe useyisisebenzi kepha kwaziwa ukuthi akawazi umsebenzi awuqashelweyo? Impela ngiyazibuza ukuthi le Ndlu yona ithule ithini nxa kwenzeka le migilingwane futhi labo abaqashayo nabaholelayo bezivumela bona kule Ndlu ukuthi ziwadla belindile beyizikhulu? Nakulo nyaka malungu aHloniphekileyo ngisanimema ukuba nizinike isikhathi nize eziGodlweni, nibuke izakhiwo, nibale izisebenzi lezo bese nenza umsebenzi wenu njengokulandisa koMthetho-sisekelo wezwe.

Olunye udaba oluthinta le Ndlu wudaba loMnyango kanjalo neSikhwama esibizwa nge-Royal Household Trust.

Somlomo

Kuhlale kusimangaza ukuzwa izinkulumo nemibhalo ethi kunesamba esithize esiyizigidi, eziza kimi. Le Ndlu ingofakazi bokuthi akekho owake weza kimi noma walunguzisa iNdlunkulu ukuthi konje nxa naba izimali lezo nizaba kanjani. Namuhla le Ndlu iphawula ngokungasebenzi koMnyango ne-Trust nje akekho nowake wenza kimi ukuzongazisa ukuthi ngubani oseqashiwe nozohola uMnyango noma i-Trust. Nami njengawo wonke umuntu ngizwa nje ngomana lapha sikutshele ukuthi sekunomuntu, nalapho uma ngibe nenhlanhla, kepha okuvame ukungenza wukuthi ngizwe kabanzi ngomuntu loyo esehamba ngoba esegile imikhuba. Laba ngabantu abahola izindodla zezimali okungabuzwa ukuthi ngabe bayawenza yini umsebenzi abawuqashelweyo, kubuzwa kithi thina okuthiwa bazosilekelela.

Inselelo engiyinika le Ndlu ngeyokuthi iphenye kabanzi ukuthi laba bantu okuthiwa baqashwa ukuzolekela mina konje bahola malini, nokuthi basebenzisa malini? Le Ndlu ayinekele abantu amagama abantu laba okuthiwa baqube lapha eNdlunkulu, nokuthi konje baqashwa ngubani nokuthi kuzwakale nini ukuthi kabawazi umsebenzi?

Malungu aHloniphekileyo ale Ndlu

Ngiyaninxusa ukuba nenze umsebenzi wenu ngaphandle kokubheka ukuthi inkohlakalo ikhonjwaphi, qalani kulo iHhovisi leli okuthiwa lakhelwe ukusiza mina. Ngokuhlonipha umthetho wezwe, angifisi ukuba ngizithole sengiphendulana nabantu abakhomba iSihlalo ngomunwe, kepha kuwumsebenzi wami ukuthi uma kukhona okuzama ukugcolisa iSihlalo ngingathuli, ngoba lokho kusuke kungathuki nje mina ngedwa, kepha uZulu osenhlabathini nalowo osadla anhlamvana.

Ngiselapha ngiyafisa futhi ukuba le Ndlu ingabi namahloni ukuba nenkulumo-mpikiswano eyakhayo mayelana nezinqumo ezathathwa eminyakeni engaphezu kwamashumi amabili edlule kanjalo nalezo ezathathwa yile Ndlu. Iqiniso lithi kukhona isivumelwano okwangenwa kuso mayelana nendima engadlawa wuBukhosi bakwaZulu ekuqinisekiseni ubunye, ukuthula kanye nentuthuko. Lokhu ngithi angikuphawule ngoba ikhona ingozi yokuthi abantu bakhulume nje bengawazi umlando. Abanye baze benze iphutha lokucabanga ukuthi ngokuba khona kwethu njengoBukhosi siyenzelelwa noma siludibi nje.

Somlomo

Esivumelwaneni esabakhona nabaholi kanye namaqembu ezombusazwe eNingizimu Afrika kanye naKwaZulu-Natal, uBukhosi lobu engiyinhloko yabo bazibophezela ukuthi buzoba sekhaleni lezinhlelo zokuletha nokuzinzisa ukuthula nokubuyisana. Nembala kule minyaka engamashumi amabili, uBukhosi bubhule imililo eminye ebikwayo kwabezindaba eminye engabikwa. Lena yimililo yokulwa phakathi kwezizwe, amaqembu ezombusazwe kanye nasembonini yezokuthutha. Lokhu kungenzeka komunye umuntu kungabi mqoka, kepha kungenxa yale mizamo abantu balesi sifundazwe sebelala bakhululeke. NjengoBukhosi, siyasebenzisana nenhlangano eyengamele ukhetho kuleli i-Independent Electoral Commission (IEC). Siyasebenzisana futhi nohlaka olumele bonke abaHoli bezeNkolo kwaZulu-Natal ukubhula imililo ngokuya kubantu kanye nangemikhuleko. Namakhosi ezizwe ejutshwe wubuKhosi aneqhaza elimqoka ekuthungeni kuhlanganiswe izwe eselahlakazwa wudlame. Ngikhuluma nje, ithimba lamakhosi ngaphansi kwesakhiwo soBukhosi lizophikelela eGoli ukuyobhula umlilo ofufusayo emahhostela nokungathi nxa ungabhulwa, ukapakele kulo lonke elaseGauteng nalapha KwaZulu-Natal. Konke lokhu sikwenza ngoba sazibophezela emgomweni wokuthula nasekubekeni phambili intuthuko yabantu.

Somlomo

Lezi zinhlelo asizenzi nje kwaboHlanga kuphela, kepha siyakwazi ukuhlanganisa amasiko, izinkolo kanjalo nezizwe ezahlukene. Isibonelo nje, ngokubambisana nabe-Sivananda World Peace Foundation, sisabalalisa izifundo, umoya wobunye, ukuhloniphana kanye nokubuyisana. Lokhu kubambisana kunezithelo ezinhle kakhulu ngoba imiphakathi yethu isikwazile ukusuka ekubekezelelaneni yaya ekwamukelaneni. Asigcini lapho kodwa futhi siba nemihlangano ehlanganisa abalimi, imiphakathi kanye namakhosi ezizwe. Lokhu kumqoka ngoba umlando wethu wasibeka endaweni embi lapho kukhona ukubhekana ngeziqu zamehlo phakathi kwemiphakathi eyahlukene uma kuziwa odabeni lomhlaba. Okunye esazibophezela kukho wukuba sekhaleni lentuthuko. Sekungumlando ukuthi ngonyaka ka-2012 ngethula kule Ndlu uhlelo lweNgonyama Rural Development Forum nokuthi kuwo lowo nyaka inhlangano ye-African Union ngaphansi kohlelo lwe-NEPAD yanginxusa ukuba ngibe ngomunye wabasunguli be-African Rural Development Forum, eyayithathisela kwi-Ngonyama Rural Development Forum. Emhlanganweni we-NEPAD owawuse-Benin, ngamema uNdunakulu wesiFundazwe ngaleso sikhathi, uDoktela uMkhize, nokwathi ngenxa yokuxineka, wathumela uMnuz Nhlanhla Ngidi onguMqondisi-Jikelele.

Okwaba yishwa lapha, wukuthi emuva kokwenza lokho engangicabanga ukuthi kulungile, nginesiqiniseko sokuthi siyahambisana nohulumeni odabeni lwentuthuko yezindawo zasemakhaya, njengokuvumelana kwethu, kwabe sekuqhamuka izinhlaka ezimbili lapho uhulumeni esekubona kuwubuhlakani ukuba nezinhlaka ezimbili ezilima ngokwehlukana.

Ukuqhamuka kwalezi zinhlaka zakamuva kwafekelisa imizamo engangiyenza ngokwazi lesi sifundazwe sami. Ne-Ngonyama Rural Development Forum eyayihlanganisa wonke amakhosi athintekayo ngoba phela lezi zindawo okukhulunywa ngazo zingezoBukhosi yabe isiphenduka ikheswa nalapho sasesinukwa ngokuzenza uhlaka lwesine lukahulumeni, okuyinto eyaba buhlungu yadumaza kakhulu. Lokhu ngikubalula, hhayi ngoba nginenhloso yokuphoxa, kepha ngizama ukuveza ukuthi isinqumo sikahulumeni sokuqhamuka nolwakhe uhlelo olwehlukile asuke kulolu olunabantu abathintekayo nayeyingxenye yokucatshangwa nokusungulwa kwalo, kusidalela inkinga. Nanamuhla sisebenza ne-NEPAD ohlelweni oluvunywe ngoMengameli base-Afrika abebehlangene e-Addis Ababa ngoMasingana, kepha uhulumeni naye ngakolunye uhlangothi wenza okwehlukile. Njengoba sisebenzisana ne-NEPAD Climate Change Fund, siqwashisa amakhosi kanye nezizwe ngesimo sokuguquguquka kwesimo sezulu, sikwenza sazi kamhlophe ukuthi abantu abathinteka kakhulu yilaba abasezindaweni zethu.

Somlomo

Kuyisicelo sami ukuthi kungabi khona ukuncintisana phakathi kukahulumeni kanye noBukhosi. Asikho isidingo salokho ngoba ukwenza njalo kuchitha isikhathi nemali ngokungenasidingo. Lokhu kuncintisana engaziyo ukuthi kuyenzeka lapho kukhona abanuka uBukhosi ngokuthi sebuzenza uhulumeni, kunengozi yokudida abantu okungabe bayazuza ngalokho esikwenzayo egameni labo. Njengoba ngasho ngonyaka odlule kanye nango-2012, amakhosi amele intuthuko. Akekho ongakuphikisa ukuthi iningi lezikole kulesi sifundazwe zakhiwe yiwo amakhosi nemiphakathi yawo. Lokhu nje kukodwa kukhomba khona ukuthi uBukhosi lobu bunombono futhi buyadinga ukunikwa indlebe kulokho okubuphakamisayo.

Ndunankulu Macingwane

Kulesi sigaba ngiyafisa ukukhuluma gqo kuwe kanye nakuhulumeni wakho. Angiqale ngituse ukusebenzisana esiba nakho nxashana kunemikhosi yesizwe efana nalowo omkhulukazi woMhlanga oba minyaka yonke. Iningi liyavumelana ukuthi lomkhosi usukwelinye izinga hayi kuphela nxa kuyiwa kwezokuvakasha kepha nasekuqinisekiseni ukuthi lokho okungamagugu ethu akushabalali. Njengoba ngihlale ngikubalula kubo bonke abaphathiswa abasuke belusa ukwenzeka kwalo mkhosi, ngomkhosi woMhlanga sihleli phezu kwegolide elingakwazi ukuhlanganisa ukuvikelwa nokuqhakambiswa kwamasiko kanjalo nokudala amathuba emisebenzi ikakhulukazi kulabo abangamaciko emsebenzini yezandla. Empeleni kungenxa yalombono ngazijuba ngaya kuhulumeni kazwelonke nganxusa ukuba azosilekela ekuthuthukiseni ingqalasizinda ukuze lomkhosi ube yimpendulo nasezinkingeni esibhekene nazo manje njengakho nje ukuswelakala kwamathuba emisebenzi.

Ngiyafisa futhi ukutusa ukusebenzisana okuhle noMnyango wakwa Cogta lapho senza umsebenzi omkhulu wesiko lapho ngibeka khona amakhosi ezizwe. Okwenzeka kule minyaka kuyaveza ukuthi nembala nxa sibambisene akukho okungasehlula. Ngiyazi ukuthi ngikhuluma egameni lamakhosi ezizwe lawa esesedlule kuwo uma ngidlulisa ukubonga kwizisebenzi zomnyango kanjalo naku Mphathiswa uDube –Ncube .

Ngiselapho ngiyafisa ukuncoma uMnyango wezempilo ngokuba kule minyaka nje embalwa ngavuselela umkhosi woSwela ude useduze kwami. Iqiniso lithi kulesi sifundazwe asikafelwa muntu nje kungenxa yokusebenzisana esinakho noMnyango wakho Dinangwe.

Somlomo

Maphakathi nenkulumo yami ngiphawulile ngokubambisana esibe nakho ne IEC. Lokhu kubambisana bekungeke kube nezithelo ezitheni ukube besingekho isandla nokungenelela kuka-Mhlonishwa uWillies Mchunu obengumabizwa asabele uma kukhona esikhala ngakho. Ngiyakhumbula nje ukubambisana okwaba kuhle noMnyango ngesikhathi senza isiko lenhlambuluko nengabe sengidabuka ukuzwa ukuthi enye yezinsizwa owawufolosa ngayo kulowo msebenzi Macingwane, uMnuz Ronnie Bhengu owayeyinhloko yoMnyango yabe isisishiya emhlabeni.

Ngiyafisa futhi ukubonga eMnyangweni engicabanga ukuthi awunakekile kepha owenza umsebenzi oncomekayo. Lona nguMnyango wakwa Social Development. Ndunankulu ingalo yalo Mnyango inde ifika lapho kungafiki muntu khona ngoba ixazulula izinkinga eziqondene nabantu ngqo. Kuyasithokozisa ukuhlale sizwa futhi sibona ukuthi lo Mnyango uyaqhubeka nokufinyelela ezindaweni zakobantu , uthinte nezimpilo zabantu basemakhaya kanye nabadala. Ngiyafisa ukuwugqugquzela lo Mnyango ukuba usondele kakhulu kulabo bethu abaphila nokukhubazeka ngoba ziningi izinkinga ababhekana nazo. Kanti esizweni sonke nje, ngiyanxusa ukuba siqikelele ukuba labo bethu abaphila nokukhubazeka nabo bangasali ngaphandle uma sekufika ezibonelelweni, isibonelo nje, odabeni lwemisebenzi kanye nezindlu.

Ngisekulo udaba lwezindlu ngiyafisa ukubonga okwenziwa nguhulumeni yize siyizwa imibiko yasebegila imikhuba. Iqiniso lithi lokhu okwenziwa nguhulumeni kokuhlinzekela abantu ngezindlu kuyinto enkulu neyinqabakutholwa kuleli lakithi. Siyawugqugquzela uMnyango obhekele ezezindlu oholwa ngu Mhlonishwa u Ravi Pillay ukuba ungadikibali ekwenzeni okuhle.

Udaba lwezolimo lumqoka kakhulu emnothweni kanjalo nasekukhiqizeni ukudla okwanele. Yingakho ke Mhlonishwa Xaba umsebenzi wakho umqoka. Ngonyaka owedlule kule-Ndlu ngizibophezele ukusebenzisana nawe hayi nje kuphela njengomlimi, kepha ngoba ngiyazi ukuthi okuphetheyo kumqoka kangakanani. Yebo, kusemandleni akho ukuba uhlanganise abalimi abamnyama nabamhlophe ekuthini babe nombono owodwa. Kukuwe futhi ukuthi uqinisekise ukuthi kuyalinywa izwe liba luhlaza nokuthi kube khona intuthuko ebonakalayo ezindaweni zasemakhaya. Kepha njengoba ngihlale ngikusho kuwe nakozakwenu lokho ungakwenza kangcono uma ungasondelana noBukhosi kanye namakhosi ezizwe nokuyiwo ahlala nabantu okumele bahlomule.

Akuyona imfihlo ukuthi umhlaba okuthiwa ngowasemakhaya kanye nabantu laba okumele bathuthukiswe batholakala ezindaweni zoBukhosi . Kungalesi sizathu Nonkosi nanamuhla ngisasho ukuthi asihambe ndawonye ngoba iminyaka emihlanu le mincane kanti izinkinga zinkulu nawe uzifice zikhona. Isisho sase Afrika esithi ‘ nxashana ufuna ukuhamba ngamandla hamba wedwa, kepha uma ufuna ukuhamba ibanga elide , hamba neningi’ simqoka lapha kwezolimo yikho ngithi kasihambe ndawonye ukuze amaphupho akho, akahulumeni nawesizwe aphumelele.

Umnyango wakho Ndiyema umqoka ekuthuthukisweni komnotho wakwaZulu-Natal. Imizamo yakho siyayibona futhi siyakutusa kulokho nokwenzayo. Kuyisifiso sami ukuthi kube khona ukucabanga nzulu ngokuthi konje kungenziwani ukuze izindawo ezifana namalokishi nazo zithuthuke. Esikubone kwenzeka lapho kunokushayisana phakathi kwabokufika kuleli kanye nezakhamuzi, ikakhulukazi ezindaweni zasemalokishini azungeze iTheku zibikezela inkinga, zikhonga okusina kusijeqeza. Yize kukhona ubunswelaboya , iqiniso lithi ezinye izikhalazo nesililo zisukela kwezomnotho wendawo. Osomabhizinisi emalokishini bazibona benganakiwe babuka futhi nokuthi imithetho yezwe kayibavikeli.

Ngiyakunxusa ke Ndiyema yize ngazi ukuthi usuziqalile izinhlelo zokuba nabasemalokishini babe yingxenye yokuthuthuka komnotho, iqiniso lithi kusekuningi okumele kwenziwe. Njengobukhosi sikhona ukukwelekelela ngoba siyakholelwa ekuthini ukuthula kudala intuthuko.

Ndunankulu

Ngiyazi ukuthi nino Mhlonishwa uNkonyeni imfundo isemithanjeni yenu njengabantu abangothisha. Ngakho ngiyakuqonda ukudumala enaba nakho ngemiphumela kaMatikuletsheni yanyakenye engabanga sezingeni lalokho enanikuhlelile. Sonke sadumala kepha ukuphawula nokungenelela kwenu kwasinika ithemba lokuthi lokhu bekuyisikhinsi nje, okuhle ngokuzayo. Siyawubonga umbono eninawo ngezemfundo kulelisi sifundzwe futhi sinyanxusa ukuthi kube khona ukusebenzisana phakathi kwenu izinyunyana kanye nabazali. Kumalungu ezinyunyana kanye nabazali umyalezo wami uthi akekho uhulumeni ongaphumelela yedwa kwezemfundo, uyaludinga usizo lwethu sonke. Noma ngabe kanivumelani ngokuthile, kepha sonke kulo nyaka asenzele ingane le esifisa ukuba ibe yisakhamuzi esiqotho nesicije ngolwazi ngomuso. Nani zingane, yazini ukuthi lokhu eninikwa khona kuyisipho esedlulayo. Sibambeni nisivikele ngoba njengazo zonke izinto ezikhona emhlabeni isikhathi enikuso sizodlula.

EMnyangweni obhekele ezezimali ngithi qinisani amatomu, niqinisekise ukuthi indibilishi nendibilishi ekhishiwe yenza umsebenzi okuvunyelwene ngawo. Yazini ukuthi uMnyango wenu umi phakathi kwehlazo lapho isifundazwe siphenduka indawo yamaqola kanye nesifundazwe esikwaziyo ukusebenzisa imali ngokuyikho nangobuqotho

Kuwe Macingwane ngenza njengoba ngenza kulabo abakwendulele kwesobuNdunankulu besiFundazwe. Ngelula isandla sokusebenzisana phakathi kukahulumeni, uBukhosi kanye namakhosi ezizwe. Njengomuntu okade eyihamba le ndlela ngiyazi ukuthi kulukhuni kanjani ukwenza wonke umuntu ahlale eneme. Ngethemba uyawakhumbula amazwi engawadlulisa ngosuku lokubekwa kwakho ezinkundleni i “Harry Gwala” . Ngizophinda engakusho ngalelo langa uma ngithi, yenza lokho okungumnikelo wakho esizweni, ukwenze ngawo wonke amandla onawo. Njenge Nkosi yakho ngiyokweseka kulokho okuhlose ukuthuthukisa isizwe. Uma ubona ukuthi akuhambi kahle thela inkalivasi , xosha abangasebenzi , uqashe abawenzayo umsebenzi. Yazi ukuthi iminyaka emihlanu mincane, nciphisa imihlangano ngoba uhulumeni ohlangana njalo awuvamile ukuphumelela kunalokho ugcina uzivumela uphinde uziphikise ngezinto ezisobala.

Macingwane

Awusekho umhlangano odingekayo ukuyodingida okufunwa ngabantu ngoba usizi lwabo luyaziwa. Osekusele yikuthi kule minyaka esele kuhlangatshezwana kanjani nakho. Ngoba phela Macingwane isisu esilambileyo asazi futhi asihloniphi mthetho. Kuyodingeka-ke ukuthi kuphakanyiswe izinyawo ekuhlangabezaneni nezinselelo sonke esizaziyo ukuthi zikhona.

Somlomo

Uma sengiphetha, ngiyafisa ukubalula nje okuthile engibona ukuthi kuyoba kuhle ukuba le Ndlu ikwazi. Mhla zintathu kuNtulikazi 2014, oNdini ngethule umkhankaso wokufaka isicelo esihlangene sikaZulu sokubuyiselwa umhlaba. Lolu daba luphenduke undabamlonyeni kuleli likaMthaniya nangaphandle. Ngiyafisa ukukuqopha ukuthi lokhu asiguquki kukho, impela sizosifaka isicelo. Siyathemba ukuthi uma kukhona ongavumelani nathi uyokwenza njengoba nathi sizokwenza, alandele imigudu yomthetho ebekelwe wonke umuntu. Kulabo abasisolayo kwesikwenzayo, sithi cha uZulu njengazozonke izizwe, unelungelo lokuba nomhlaba. Njegobukhosi asithandi ukubona ezinye izizwe zihlala emiqashweni lapha emapulazini, ngakho siyathemba ukuthi phakathi kwezinto isicelo sethu nxa siphumelela esiyozenza wukuqinisekisa ukuthi lapha KwaZulu-Natal kayikho inkosi noma isizwe esiqube emapulazini. Kithi njengoZulu umhlaba uyikho konke, ungumama nobaba. Emhlabeni yilapho sakha khona imizi sondle khona nemfuyo yawo baba. Emhlabeni yilapho kwakhiwa khona ingqalasizinda ezolekelela thina kanti futhi kusemhlabeni lapho sifihla khona amathambo abathandiweyo bethu. UZulu kanye noBukhosi bunqunu ngaphandle komhlaba ngakho kasingasolwa nxa sizigqokisa, ngoba okwamanje sinqunu, sinjalo nje siyagodola.

Malungu aHloniphekileyo

Unyaka ka-2015 ungomqoka kakhulu kithi njengoBukhosi. Ukulahlekelwa kwethu ngamakhosi amaningi kusishiya nenselelo yokwakha kabusha. Kungalesi sizathu nginxusa ukuba niqhamuke nemicabango yokuthi singalithuthukisa kanjani iphupho esinalo lokuba nesikhungo sokuqeqesha amakhosi. Lesi sikhungo esengisethe ngokuthi yi-King Bhekuzulu Institute, sakhele ekolishi elidala elalibizwa ngayo iNgonyama engizalayo. Iphupho wukuthi lesi sikhungo singagcini nje ngokuqeqesha amakhosi alapha KwaZulu-Natal kepha kuncele amakhosi akuyo yonke i-Afrika. Kulo nyaka sizoqala sibonisane, siphinde sazise nomphakathi ngesidingo saleli kolishi nesethemba ukuthi nani niyovula isikhala ukuze nikwazi ukuthola ithuba lokwazi ngokwenzakalayo.

Malungu aHloniphelileyo

Ngiphetha ngokuneluleka ukuthi njengoba niya okhethweni nje ngonyaka ozayo kumqoka ukuthi niziphathe kahle futhi nigweme ukukhuluma amazwi angase avuse uhlevane kubantu. Yamukelani ukuthi kulilungelo labantu ukuba bakhethe labo abazobahola. Ningabaphoqi ngokubasongela noma nibahehe ngezinto obekuvele kumele bazithole njengezakhamuzi. Njengobukhosi sizoqhubeka sisebenzisane ne IEC ekuqinisekiseni ukuthi konke kuhamba kahle ngoba ukhetho noma yiluphi akumele lusho ukufa kubantu kepha kumele lusho ukuphila kangcono, intuthuko nokugxiliswa kwentando yeningi.

Ngiyabonga